Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019

2020-11-23T09:45:24+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 3.12.2018

Rok za oddajo: od 7. 12. 2018 od 10. ure dalje do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 31. 12. 2019 do 23.59 ure.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi«.Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM – mladi) po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Usposabljanje se izvaja pri delodajalcu, morebitno usposabljanje od doma ni dovoljeno.

UDM – mladi lahko traja 2 ali 3 mesece. V obdobju odobrenega trajanja se usposabljanje praviloma izvaja brez prekinitev, ob upoštevanju pravil časovnega poteka (točka 5.3 tega javnega povabila).

Delodajalec določi mentorja vsaki vključeni osebi. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 vključenih oseb.

Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu, ki je potreben, da bo dosežen namen usposabljanja. Za usposabljanje vključene osebe mora mentor opraviti najmanj 60 ur mentorstva v primeru 2-mesečnega usposabljanja in najmanj 90 ur v primeru 3-mesečnega usposabljanja, praviloma mesečno 30 ur mentorstva. Morebitna odsotnost udeleženca z dovoljenjem delodajalca (dokazila hrani delodajalec) ne sme vplivati na predpisano minimalno število opravljenih mentorskih ur.

Delodajalec mora vključene osebe v času usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo. Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec.

Delodajalec, izbran na tem javnem povabilu, je nosilec projekta z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi vključenimi brezposelnimi osebami iz ciljne skupine, s katerim Zavod sklene pogodbo o izvedbi projekta in morebitne anekse k navedeni pogodbi.

V okviru ene ponudbe za izvedbo projekta lahko delodajalec ponudi enega ali več programov usposabljanja.

V okviru javnega povabila lahko delodajalec predloži več (zaporednih) ponudb, vendar lahko predloži novo ponudbo šele, ko so vsa posamezna usposabljanja iz predhodne ponudbe zaključena in če je izpolnil pogoj glede deleža zaposlitev vključenih oseb (v nadaljevanju: udeležencev) po končanem usposabljanju.

Delodajalec sklene z Zavodom pogodbo o izvedbi projekta (vzorec pogodbe je v dokumentaciji povabila). Po sklenitvi pogodbe napoti brezposelne osebe na predhodni zdravniški pregled. Z usposabljanjem lahko prične šele potem, ko je brezposelna oseba na Zavodu podpisala ustrezen zaposlitveni načrt, uspešno opravila predhodni zdravniški pregled, na katerega jo je napotil delodajalec, in ko je z Zavodom podpisala pogodbo o vključitvi v program.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE