19. javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

2021-11-08T10:26:02+00:00

Povezava na razpis

Datum objave: 30. 7. 2021

Rok za oddajo: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. avgusta 2021 do vključno 20. oktobra 2021, do 13.59 ure.

Predmet javnega razpisa: so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam – ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Upravičeni stroški:
– stroški ureditve objektov za kmetijsko dejavnost, nakup in namestitev oziroma vgradnja pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo;
– nakup kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
– stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo nasadov jagod;
– stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč;
– stroški postavitve novih vinogradov;
– nakup in postavitev mreže proti toči;
– stroški ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah;
– stroški naložb, namenjenih učinkoviti rabe energije;
– stroški pridobivanja energije iz OVE in bioplina na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški ureditve priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, med katera spadajo pripravljalna, zemeljska, gradbena in obrtniška dela;
– stroški ureditve zasebnih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev,;
– nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
– prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;
– splošni stroški.

Stopna sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov in se poveča za 20 %
– če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v OMD;
– za kolektivne naložbe;
– če je naložba povezana z ukrepom iz 28. oziroma 29. člena Uredbe 1305/2013/EU in ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed ukrepov iz te alineje;
– za naložbe mladih kmetov.
Stopnje javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 90 % upravičenih stroškov naložbe.

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE