Regijska garancijska shema na območju Goriške regije; RGS Goriške regije

Regijska garancijska shema na območju Goriške regije; RGS Goriške regije

Timelines: Aktivni, Regionalni razvoj Regijska garancijska shema na območju Goriške regije; RGS Goriške regije

RGS Goriške regije je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina se je v mesecu aprilu 2015 prijavila na Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (UL RS št. 23/2015), ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad, na podlagi katerega je izbral izvajalce Regionalnih garancijskih shem na območju Republike Slovenije.

 

Cilji sheme so: 

  • pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti članov, •povečanje investicijske aktivnosti v regiji, •zmanjšanje stopnje brezposelnosti, •vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, •olajšanje dostopamikro, malim in srednje velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnihzahtev za zavarovanje posojil idr. 

RGS bo cilje dosegla z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za: 

a) začetne investicije v opredmetena inneopredmetena osnovna sredstva, ki sopovezane z: •vzpostavitvijo nove poslovne enote, •razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, •diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali z bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti 

b) obratna sredstva

  1. Javni razpis – ZAPRT
  2. Javni razpis

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

 

 

 

 

VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:

Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 1.600.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR. 

 Dolgoročna vloga se ob odobritvi kredita veže kot dolgoročni depozit pri poslovni banki; obrestovan je po 0,1 % letno ter posledično pomeni nižjo obrestno mero za kreditojemalce. 

 

TRAJANJE PROJEKTA:  16. 7. 201516. 8. 2025 
NAZIV VODILNEGA PARTNERJA: Razvojna agencija ROD Ajdovščina 
NAZIV PROGRAMA: Slovenski regionalno razvojni sklad je na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) v letu 2015 pričel z izvajanjem regijskih garancijskih shem (RGS). 

Želiš prejemati novice o aktualnih dogodkih in razpisih?

PRIJAVA NA E-NOVICE