Cilj spodbujanja razvoja podeželja izpolnjujemo s pomočjo pristopa LEADER, ki deluje po pristopu »od spodaj navzgor« in že 30 let povezuje kmetijstvo, podjetništvo na podeželju, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter okolja. LEADER je posebna metoda načrtovanja razvoja in projektov, ki se je v državah Evropske unije pričel izvajati v letu 1991. V letih od 1991 do 1996 so se izvajali programi celostnega razvoja podeželja (CRPOV). V Sloveniji smo se z izvajanjem te metode in s tem tudi koriščenjem sredstev LEADER seznanili v programskem obdobju 2007-2013 preko Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega krasa, kjer se je občini Ajdovščina in Vipava pridružila tudi občina Komen. V naslednjem programskem obdobju 2014-2020 se je območje LAS preoblikovalo in s preimenovanjem v LAS Vipavska dolina sedaj pokriva območji občin Ajdovščina in Vipava. V tem obdobju izvaja projekte po pristopu CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), kjer so na voljo sredstva dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V pripravi je izdelava strategije razvoja kmetijstva in podeželja za celotno Vipavsko dolino, ki bo vsebovala tudi komponente prilagajanja na podnebne spremembe.

Med kmetovalci je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina prepoznavna tudi kot organizator oskrbe kmetovalcev z embalažo za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru tržne pod-znamke »Izvorno iz Vipavske doline«

Podeželski projekti preteklih let:

LAS Vipavska dolina

Upravljanje Lokalne akcijske skupine Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa

VALO-PT Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju

VINUM EST – »Integrated and Sustainable Development of Small European Wine Areas in Border Regions«

Vzpostavitev podeželskega razvojnega jedra (PRJ) v Vipavi: Center za razvoj podeželja TRG Vipava