Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mikro

Datum objave: 13.10.2023

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

AGRO FI mikro je mikroposojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev, pri čemer se mikroposojilo lahko odobri tudi le za nakup obratnih sredstev.

Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za:
– majhno kmetijo,
– mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot
– fizična oseba – kmetija,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
– pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Višina posojila
Min:   5.000 €
Max: 25.000 €

Posojilni pogoji
– Obrestna mera znaša 0 % letno. Če se zaradi pravil o državni pomoči ali pomoči de minimis mikroposojila upravičencu ne more posredovati po obrestni meri 0 % letno, se višina (fiksne) obrestne mere zviša za največ toliko, kolikor je nujno potrebno, da se ne preseže dovoljenega praga pomoči de minimis.
– Skupna doba vračanja posojila je najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
– Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 12 mesecev.
– Glavnica mikroposojila se vrača mesečno.
– SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja mikroposojila ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.

Začetek projekta oz. upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 1. 2023, so:
– Opredmetena sredstva – nepremičnine
– nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti,
– nakup in urejanje kmetijskih zemljišč
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
– nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej),
– novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej),
– biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi ter
– osnovna čreda, vključno z rejnimi živalmi,
– Neopredmetena sredstva
– programska oprema,
– nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– Stroški obratnih sredstev
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški materiala in blaga.
Mikroposojilo lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, vključno z davkom na dodano vrednost.