1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

Datum objave: 15.12.2023

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. januarja 2024 od 8. ure do vključno 28. februarja 2024, do 14. ure.

Predmet

je povračilo stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. Upravičenci do podpore so individualna kmetijska gospodarstva in pravne osebe, ki povezujejo vsaj dva kmetijska gospodarstva, ki sta za upravičeno shemo kakovosti oziroma z določenim proizvodom iz sheme kakovosti na novo vključena v sistem certificiranja.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme kakovosti: ekološka pridelava in predelava, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost in izbrana kakovost.

Glavna pogoja ob vložitvi vloge na javni razpis sta veljaven certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga na javni razpis in da gre za novo sodelovanje v shemah kakovosti, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat za shemo kakovosti oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga, v letih 2022 oziroma 2023.

Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila za pet let novega sodelovanja v shemi kakovosti in znaša 100 odstotkov izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji. Tovrstno pavšalno plačilo sodi med oblike poenostavljenih načinov obračunavanja stroškov kar predstavlja poenostavitev ter zmanjšanje administrativnega bremena tako za administracijo, kot tudi za vlagatelje, saj jim nastalih stroškov ne bo potrebno dokazovati z računi. K dodatni poenostavitvi pa bo prispevalo tudi preverjanje podatkov o izdanih certifikatih iz uradnih evidenc, ter izplačilo celotne podpore ob izdaji odločbe o pravici do sredstev.

V času obdobja upravičenosti do podpore se za prejemnike sredstev preverja veljavnost certifikata, v primeru da je upravičenec pravna oseba, pa se preverja tudi ohranjanje števila kmetijskih gospodarstev, vključenih v shemo kakovosti.