1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 12.4.2024

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024, do 14. ure.

Predmet

je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih.

Poleg agromelioracij po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, je na območjih, opredeljenih v zakonu, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev, predmet javnega razpisa tudi izvedba agromelioracij v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.