1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

Datum objave: 8.12.2023

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. decembra 2023 do vključno 29. marca 2024 do 14. ure.

Predmet

so naložbe v vzpostavitev protivetrne zaščite s ciljem zmanjšanja posledic vetrne erozije, prilagajanja podnebnim spremembam in krepitve biotske raznovrstnost iz 74.a člena Uredbe.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične ter pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za vzpostavitev protivetrne zaščite.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pripraviti elaborat predvidenega območja vzpostavitve protivetrne zaščite, iz katerega mora biti razvidna lokacija zasaditve, drevesne in grmovne sorte, ki bodo zasajene ter način in gostota zasaditve.

Podpora se dodeli v obliki poenostavljenih oblik stroškov, in sicer v višini 4.000 evrov/100 m zasaditve.