Javni poziv 106FS-PO23 – Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Datum objave: 25.08.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so nepovratne finančne spodbude/pomoči za poslovne subjekte v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
I – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
L – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
M – uvedba sistema upravljanja z energijo.,
N – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Nepovratne finančne spodbude so lahko dodeljene:
– za ukrepe od A do D le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu;
– za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023.

Nepovratne finančne spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo stavb oziroma delov stavb:
– namenjenih nadaljnji prodaji na trgu in/ali
– stavb, ki ne predstavljajo poslovnega premoženja, s katerim lastnik opravlja gospodarsko dejavnost.