Javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Datum objave: 22.03.2024

 

Rok za oddajo:

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028.

Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Predmet

je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe v izhodnih gospodarskih delegacijah. Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Višina financiranja
– 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
– Najnižja subvencija: 300,00 EUR
– Najvišja subvencija: 3.000,00 EUR

Upravičeni stroški:
– Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
– Stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa
– Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka
– DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Posebni pogoji:
– Pri izboru zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
– Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju
– Stroški se lahko uveljavljajo za dva (2) udeleženca s strani MSP ( v okviru posamezne delegacije)
– MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno
– Shema »de minimis«