Javni razpis P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 19.04.2024

 

Rok za oddajo:

Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:
v letu 2024: 15. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Predmet

so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Višina financiranja:
– 60 ali 80 % garancija SPS za zavarovanje bančnega kredita
– Do 1.250.000 EUR bančnega kredita za investicije
– Do 200.000 EUR bančnega kredita za obratna sredstva
– 80 % kritje upravičenih stroškov, razlika lastna sredstva
Možnost oddaje 2 vlog za različni kreditno-garancijski liniji.

Kreditno garancijski pogoji
– Odplačilna doba:
– od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
– od 1,5 let do 10 let za investicije
– Moratorij:
– do 6 mesecev za obratna sredstva
– do 24 mesecev za investicije
– Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,35 % do 0,85 %
– Zavarovanje kredita: Izvede banka v skladu z njenimi pogoji
– Zavarovanje garancije: Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in obresti kredita.
– Brez stroškov vodenja in odobritve garancije, strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke

Pogoji za kandidiranje
– Glavni pogoj: Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita
– Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
– Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
– Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih
– Letni promet ne presega 50 mio EUR
– Bilančna vsota ne presega 43 mio EUR
– Bonitetna ocena vsaj D2 po GVIN oz. ocena vsaj 4 po EBONITETI
– Podjetje ne sme biti v težavah
– Podjetje ne spada v izključen sektor
– “De minimis”

Upravičeni stroški
– Materialne investicije (nakup novih strojev, obnova ali nakup objetka, stroški grandje, nakup zemljišč,…)
– Nematerialne investicije (know how)
– Obratna sredstva

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025