Javni razpis P7K 2024 – Krizno likvidnostni kredit

Datum objave: 16.02.2024

 

Rok za oddajo:

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:
– 15. 3. 2024 do 14. ure,
– 15. 4. 2024 do 14. ure,
– 7. 5. 2024 do 14. ure
– oziroma do porabe vseh sredstev.

Predmet

so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Višina financiranja
– od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
– 100-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta
Možnost oddaje 1 vloge.

Kreditni pogoji
– Odplačilna doba: od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
– Moratorij: od 1 do 6 mesecev – moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
(z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev)
– Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %
– Zavarovanje: 8 menic podjetja ( za kredite od 15.000 do 50.000 EUR)
8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)
– Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje
– Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
– Status mikro. malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
– Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
– Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
– Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
– Bonitetna ocena vsaj SB8
– Podjetje ne sme biti v težavah
– Podjetje ne spada v izključen sektor
– »de minimis«

Pogoji za črpanje in odplačevanje kredita
– Črpanje kredita: Namensko in v enkratnem znesku
(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
– Način odplačevanja kredita: Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Upravičeni stroški
– Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
– Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
– Stroški obratnih sredstev ( stroški materiala, trgovskega blaga in storitev)
– Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spadajo:
– stroški v nakup ali obnovo cestno prevoznih sredstev
– stroški gradnje ali obnove poslovnih nepremičnin
– stroški plač in vsi pripadajoči stroški delovnega razmerja

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo od 1.1.2024 do 31.5.2025