Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23)

Datum objave: 25. 2. 2022

Rok za oddajo: Roka za oddajo vlog sta 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Predmet

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.
Prijavitelji po razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).