Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava za leto 2023

Datum objave: 28.4.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vloge morajo biti predložene najkasneje do 31. 5. 2023.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

so proračunska sredstva Občine Vipava, namenjena za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava.

Subvencioniranje obrestne mere se odobri za najete kredite pri poslovni banki – Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: banka), s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestne mere za kredite, za namen spodbujanja investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava v letu 2023.

Z Odlokom o proračunu Občine Vipava za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23) so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 32.000,00 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 % (šestmesečni), odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Rok koriščenja najetega kredita je do 30. 11. 2023. Upravičenci so dolžni v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero), vendar najkasneje do 5. 11. 2023 Občino Vipava pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški investicije so:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrževanja poslovnih in proizvodnih prostorov,
– stroški nakupa nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,
– stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
Stroški nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov so upravičeni stroški le, če je naložba vezana na investicijo v razširitev ali posodobitev proizvodne ali storitvene kapacitete.