Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mladi

Datum objave: 2.02.2024

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 19. 2. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

je razvojno posojilo s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem, ki je namenjeno mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev v povezavi s projektom.

Višina posojila:
– Min: 25.001 €
– Max: 1.000.000 €

Posojilni pogoji
– Subvencionirana fiksna obrestna mera:
– 0,5 % letno (trajnostni projekti oz. projekti prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo) ali
– 1,00 % letno (drugi projekti).
– Kapitalsko znižanje oz. odpis obveznosti: ob doseganju trajnostnih ciljev je vlagatelj upravičen do kapitalskega znižanja v višini 5 % upravičenih stroškov projekta brez DDV, pri čemer le ta ne sme presegati 10.000 EUR, ob zaključku ročnosti posojila, na način skrajšanja odplačilne dobe projekta.
– Portfeljska garancija: zagotavlja kritje kreditnega tveganja na ravni posameznega razvojnega posojila v višini 80 % izgube na posameznem posojilu, vključenem v portfelj, in hkrati krije do 30 % izpostavljenosti garancijskega portfelja.
– Skupna doba vračanja posojila je najmanj 60 in največ 240 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
– Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 60 mesecev.
– Glavnica posojila se vrača mesečno.
– SRRS ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila ter predčasnega vračila posojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca.