Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mladi

Datum objave: 2.02.2024

 

Rok za oddajo:

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 19. 2. 2024 do 31. 12. 2024 oz. do porabe sredstev.

Predmet

omogoča kmetom in drugim subjektom, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, dostop do povratnih virov financiranja v obliki posojil. Ugodne pogoje financiranja pridobijo vlagatelji, ki v okviru projektov investirajo v prilagoditve k podnebnim spremembam in v blaženje podnebnih sprememb in vlagatelji, ki investirajo na manj razvitih območjih Republike Slovenije.

Finančni produkt AGRO INVEST je namenjen spodbujanju kmetov in drugih subjektov, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, da investirajo v posodobitve kmetijskega gospodarstva, da s prilagoditvami na podnebne spremembe bolje obvladujejo tveganja, ki jih podnebne spremembe povzročajo v kmetijstvu in da kmetujejo na način, ki izkazuje čim nižje emisije toplogrednih plinov, ki bo tudi naslednjim generacijam omogočil nadaljevanje dejavnosti.

Primeri projektov, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb in ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in projekti, ki povečujejo ponore ogljikovega dioksida (CO2), so:
– projekti preciznega gnojenja,
– projekti, ki povečujejo uporabo obnovljivih virov energije (OVE) za potrebe lastne kmetijske proizvodnji, vključno z bioplinarnami,
– projekti, ki povečujejo učinkovito rabo energije,
– projekti v tehnologijo, ki omogoča ohranjanje ogljika v tleh (zmanjševanje obdelave tal),
– projekti v izboljšanje kakovosti krme in natančno krmljenje živine,
– spodbujanje projektov, ki se nanašajo na prosto pašo živine, z upoštevanjem omejitev,
– investicije v biogospodarstvo in krožno gospodarstvo, z upoštevanjem načela, da se viri biomase prvenstveno uporabijo za hrano ljudi, nato za krmo, šele nato za druge dejavnosti (npr. bioplin, biomateriali),
– projekti v skrajšane dobavne verige, ki omogočajo ohranjanje kakovosti izdelkov,
– investicije v preusmeritev v sonaravne kmetijske prakse,
– investicije v nadstandardne pogoje reje živali in dobrobiti živali.

Primeri projektov prilaganja na podnebne spremembe so projekti, usmerjeni v prilagoditev pridelave, ki je bolj odporna na podnebne spremembe in projekti, ki fizično preprečujejo škodo oziroma omogočajo njeno hitro sanacijo, so:
– sajenje sort, ki so prilagojene na lokalno podnebje in bolj odporne,
– gojenje lokalnih pasem,
– investicije v namakanje in/ali oroševanje, ki na okolje nimajo pomembnih vplivov,
– protitočne mreže in postavitev rastlinjakov.

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev:
– blaženje podnebnih sprememb – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
– prilagajanje na podnebne spremembe – povečanje odpornosti kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe;
– izboljšanje konkurenčnosti in splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva.

Upravičeni stroški
Začetek projekta je lahko od 01.01.2023 oz. za projekte, ki zaprošajo za posojilo z elementi državnih pomoči, od oddaje vloge na javni razpis za finančni produkt naprej.

Upravičeni stroški po in izven pravil državnih pomoči:
– Opredmetena sredstva – nepremičnine, in sicer: nakup/gradnja/adaptacija objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč (do 10% upravičenega projekta),
– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, in sicer: nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2021 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2021 naprej), biološka sredstva – večletni oz. trajni nasadi,
– Neopredmetena sredstva, in sicer: programska oprema, nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

Višina posojila
Min: 50.000 €
Max: 1,0 mio €

Posojilni pogoji
– Fiksna OM: od 2,04 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
– Variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,07 % letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta)
– Delež sofinanciranja SRRS: do 100 % upravičenih stroškov, vključno z nepovračljivim DDV.
– Ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem
– Moratorij: do največ 6 mesecev po zaključku projekta.
– Možnost predčasnega poplačila

Zavarovanje
– Zavarovanje z menico (obvezno)
– Zastava nepremičnin z možnostjo vpisa na 1. ali 2. hipotekarno mesto
– Zastava premičnin z vpisom na 1. hipotekarno mesto
– Zavarovalna polica
– Depozit oz. bančna vloga
– Bančna garancija
– Poroštvo kreditno sposobnih pravnih / fizičnih oseb
Če vlagatelj zavaruje obveznosti do SRRS z več oblikami zavarovanja hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, kot so določeni v razpisu oz. razpisni dokumentaciji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do SRRS.