Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Datum objave: 01.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

je finančni produkti namenjeni premostitvenemu financiranju, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Vlagatelji
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– fizična oseba – kmetija, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva,
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva.
– Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
– Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila:
– Min: 10.000 €
– Max: 250.000 € oz. 450.000 €, v kolikor vlagatelj pri SRRS hkrati zaproša oz. ima odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

Posojilni pogoji
-Fiksna OM: ROM + pribitek 0,30 % letno oz. pribitek 0,10 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti
– Skupna doba vračanja posojila je enaka datumu izplačila zadnjega zahtevka
– Moratorij: je vezan na izplačilo zadnjega zahtevka za nepovratna sredstva.
– Možnost predčasnega poplačila

Upravičeni stroški: 80 % odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev.

Obvezno zavarovanje z menicami.