Javni razpis za finančni produkt – BIZI PF

Datum objave: 01.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vlagatelj vlogo odda od 18. 3. 2024 do 31. 12. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

je finančni produkti namenjeni premostitvenemu financiranju, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi.

Vlagatelji
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
– pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
– zadruga,
– zadružna zveza.
– Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev.
– Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2022 in predložiti mora dokazilo o vpisu.

Višina posojila:
-Min: 30.000 €
– Max: 250.000 € do 150.000 € oz. za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 € oz. 450.000 € v kolikor vlagatelji pri SRRS hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

Posojilni pogoji
-Fiksna OM: ROM + pribitek 0,30 % letno oz. pribitek 0,10 % letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti
– Skupna doba vračanja posojila je enaka datumu izplačila zadnjega zahtevka
– Moratorij: je vezan na izplačilo zadnjega zahtevka za nepovratna sredstva.
– Možnost predčasnega poplačila

Upravičeni stroški: 80 % odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev.

Obvezno zavarovanje z menicami.