Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Datum objave: 01.03.2024

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Predmet

so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena v poplavah v avgustu 2023, in sicer:
– obnova gospodarskih poslopij in drugih objektov za kmetijsko dejavnost: ureditev in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in nakup pripadajoče opreme ter ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– nakup kmetijske mehanizacije,
– agromelioracije na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča ter zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev,
– nakup rejnih živali,
– obnova trajnih nasadov,
– postavitev oziroma obnova pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi ter nakup pripadajoče opreme,
– nakup in postavitev rastlinjakov, ki niso objekti, ter nakup pripadajoče opreme.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), imajo obseg škode v višini najmanj 30 odstotkov potenciala kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu glede na posamezen predmet naložbe, in so prijavili škodo po naravni nesreči poplave v avgustu 2023 ter je le-ta zavedena v Končni oceni škode na stvareh zaradi poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki jo je izdelala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (t.i. aplikacija AJDA).