Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2023

Datum objave: 07.04.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. maja 2023 do vključno 3. novembra 2023 do 13:59.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih kmetijskih površinah zunaj naselij, agrarne skupnosti, lokalne skupnosti in upravljavci gozdov v lasti Republike Slovenije.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci so stroški gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in pripadajoče opreme; stroški gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne poti in pripadajoče opreme; stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in pripadajoče opreme; stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih zidov; stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev; stroški namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.