Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027

Datum objave: 19.5.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Projektne vloge za projekte manjših vrednosti se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave javnega razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 19. julij 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog bodo objavljeni na spletni strani programa: www.si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

Predmet

Predmet javnega razpisa:

IP SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja:
– Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi
V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud. Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje.

Infrastruktura in gradnje niso predmet tega specifičnega cilja. Nakup opreme ali manjše dopolnilne naložbe so mogoče v primerih, ko se izkaže, da posebej prispevajo k ciljem te prednostne naloge.

Vrste dejavnosti (okvirno):
– organiziranje skupnih srečanj, delavnic, dogodkov ipd.,
– izmenjava informacij, znanja in izkušenj ter osebja,
– oblikovanje skupnih struktur in ukrepov na obravnavanih tematskih področjih.
Podprti bodo ukrepi, ki obravnavajo naslednja področja:

Projekti povezovanja med ljudmi (»people to people«) za izmenjavo informacij, razvoj mrež, skupne pobude, inovativne pilotne dejavnosti, ozaveščanje, krepitev zaupanja ipd. na področjih, kot so izobraževanje, kulturna dediščina, kultura, socialne pobude, socialno gospodarstvo, lokalni razvoj ter varstvo narave in okolja. V okviru tega specifičnega cilja podpora za naložbe v infrastrukturo ni predvidena.

Projekti manjših vrednosti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, kazalnikov učinka (outputov) in pričakovanih rezultatov projekta) z izbranim specifičnim ciljem in kazalnikom programa.

Podrobni opis vsebine prednostne naloge in specifičnega cilja programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v poglavju 2.3.2 IP SI-AT.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na navedeno prednostno nalogo in specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.

V okviru IP SI-AT bosta podprta naslednja tipa projektov manjših vrednosti:

– projekti z dogodki čezmejnega sodelovanja in
– projekti s čezmejnimi javnimi dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja.

Dogodki čezmejnega sodelovanja (tip 1) so dogodki, namenjeni majhni in specifični ciljni skupini, javni dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja (tip 2) pa so namenjeni širši javnosti/več ciljnim skupinam.