Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

Datum objave: 24.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev vlog, ali dokler so na voljo sredstva.

Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave razpisa.

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 24. maj 2023 (ob 12. uri po srednjeevropskem času). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa: www.si-hr.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija
– Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
– Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Prednostna naloga 3: dostopna in povezana regija
– Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah

Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno mora biti prikazana soodvisnost intervencijske logike projekta (tj. specifičnih ciljev projekta, dejavnosti, učinkov in pričakovanih rezultatov projekta) s ciljnim specifičnim ciljem in kazalniki programa.

Podroben opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-HR. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

V skladu s pogoji tega javnega razpisa se projektni predlog lahko nanaša le na eno od navedenih prednostnih nalog in en specifični cilj programa, tudi če nekatere dejavnosti projekta spadajo v drugo prednostno nalogo.

Programsko območje: programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska in Karlovačka županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.