Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2023

Datum objave: 10.03.2023

 

 

 

Rok za oddajo:

Javni razpis je odprt do vključno 30. 6. 2023.

Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE 2023« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu Občine Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave.

 

 

 

 

Predmet

Predmet javnega razpisa:

je dodelitev državne pomoči za spodbujanje projektov inovacij v letu 2023.

Državna pomoč se dodeli za zaščito produktne inovacije (patent) oziroma za izdelavo začetnega prototipa produktne inovacije.

Produktna inovacija vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti produkta ali storitve.

Višina državne pomoči za prijavljene projekte ne sme presegati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta – intenzivnost pomoči.

Maksimalna višina dodeljene državne pomoči na posamezni vlogo je 10.000,00 €.