Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Datum objave: 25. 3. 2022

Rok za oddajo: Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 6. 2022, do 23.59.

Predmet

Predmet javnega razpisa: 

je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Znesek sofinanciranja

Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje
– stroški nakupa opredmetenih sredstev
– stroški nakupa neopredmetenih sredstev.