Naložbe v varstvo okolja kot razvojna prioriteta naše regije

 

 

 

Država s politikami regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj vseh regij v Sloveniji, udejanja razvojne potenciale in odstranjuje razvojne ovire, pri tem pa ohranja vire in možnosti za razvoj prihodnjih generacij. Konkretneje to pomeni, da si z regionalno politiko prizadevamo za skladen regionalni razvoj celotne Slovenije.

Slovenija je razdeljena na 12 razvojnih regij, ki so povezane v dve kohezijski regiji, Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ter Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija z namenom izvajanja kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog povezanih z razvojem.

Na območju Severne Primorske (Goriške) razvojne regije delujejo štiri razvojne agencije, ki so že 23 let povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA). Medsebojno so enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. Vsaka izmed razvojnih agencij je vodilna na svojem področju za koordiniranje enega izmed področij izvajanja aktualnega Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027, ki je bil sprejet v lanskem letu. Področje »Regije za ljudi« pokriva Posoški razvojni center, področje »Pametne regije« pokriva Regijska razvojna agencija Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, področje »Povezane regije« pokriva Razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija, področje »Zelene regije« pa pokrivamo na Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina.

Za slednjo to konkretno pomeni skrb za izvajanje razvojno-pospeševalnih nalog s področja trajnostnega upravljanja naravnih virov, prilagajanja podnebnim spremembam, varstva pred naravnimi nesrečami in ohranjanja biotske raznovrstnosti na nivoju celotne Severne Primorske (Goriške) regije. Naloge so opredeljene in se izvajajo skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pri tem Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina kot koordinator zelenih vsebin v okviru MRRA vodi dialog med državno ravnjo (Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor itd.) in ključnimi deležniki s tega področja v regiji. Sodelovanje tako poteka na vertikalni ter tudi na horizontalni ravni, vedno pa s ciljem opredelitve skupnih prioritet ter razvojnih potencialov, reševanjem obstoječih izzivov in doseganjem zastavljenih ciljev.

V aktualnem Regionalnem razvojnem programu je med drugim opredeljenih 13 ključnih projektov v Severni Primorski (Goriški) regiji, ki obsegajo razvojna področja in vsebine z izrazitim regijskim razvojnim učinkom, pri čemer so nosilci izvedbe in financiranja tako lokalni, regijski kot nacionalni subjekti. S področja zelenih vsebin so to naslednji regijski projekti: »Gradnja namakalnega sistema Vipavske doline«, »EKO regija«, »Center zelenih tehnologij« ter »Protipoplavna varnost v Goriški regiji«.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je tako poleg že utečenih nalog, ki jih prejema s strani Občin Ajdovščina in Vipava, aktivno vpeta v izvajanje regionalne politike na nivoju celotne regije. To pripomore k večji sinergiji in posledično učinkovitosti projektov, ki se izvajajo na vseh geografskih ravneh: znotraj posamezne občine, med več občinami, na regijski in navsezadnje državni ravni.