Partnerstvo LAS Vipavska dolina nadaljuje s svojim delom

 

 

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina, na kratko LAS Vipavska dolina, vabi v svoje vrste nove člane, ki bodo skupaj do konca letošnjega julija pripravili strategijo lokalnega razvoja. Ta bo osnova za pridobitev sredstev »mehanizma CLLD« v novem programskem in finančnem obdobju EU 2021 – 2027. CLLD je vseevropsko poznan finančni mehanizem in poseben pristop k razvoju zaokroženih območij. Kratica je okrajšava za »Community Led Local Development«, ki v slovenskem prevodu pomeni »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. Ključna značilnost tega mehanizma in pristopa, ki ga uvršča med nekaj posebnega znotraj evropske politike je ta, da je odločanje o razvoju določenega območja in o porabi sredstev tega mehanizma preneseno na lokalno raven, v roke lokalne akcijske skupine – LAS. Izvajanje tega pristopa je na območju občin Ajdovščina in Vipava, kjer deluje partnerstvo LAS Vipavska dolina, že dobro vpeljano od leta 2008 dalje.

Na območju občine Ajdovščina je bilo skozi dve programski obdobji izvedenih kar veliko število projektov. Občina Ajdovščina je dvignila prepoznavnost kmetijskih in ostalih produktov s kmečko tržnico in prenovo mestne tržnice Ajdovščina. Poleg tega je prispevala k prepoznavnosti tudi s pripravljeno embalažo za sadje in pri tem vzpostavila tudi potrebno infrastrukturo za predelavo sadja v Učnem centru Brje ter pri ohranjanju dediščine s prenovljenim Prostorom doživetij pekarske in mlinarske tradicije, kjer je pripravila tudi vsebine domačih in umetnostih obrti. S tematiko ekološkega kmetovanja pa je skupaj s partnerji RRA ROD, ekološkim kmetovalcem Mitjem Ipavcem, Društvom AJDA Goriška in OŠ Danila Lokarja Ajdovščina vključena v izvajanje projekta sodelovanja – Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. Preko projekta Po terasah in suhozidju pa so se dotaknili še kulturne dediščine in v prejšnjem obdobju uredili informacijske točke v vaseh Šmarje in Budanje. Ljudska univerza Ajdovščina je aktivno sodelovala pri izvedbi programa za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji, izpostavila tematiko tradicije starih semen in avtohtonih zelišč ter se dotaknila spodbujanja samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom in kulinaričnih specialitet iz mesa drobnice. S projektom, ki je dal pomen ohranjanju ptic kmetijske kulturne krajine, je Zavod Rdeči apolon javnost opozoril na pereči problem upadanja številnosti ptic kmetijske krajine. Dvig prepoznavnosti znamke nove blagovne znamke Ana Bella pa je v projektu pripravila Kmetija Čehovin iz Brij. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina je kot vodilni partner LAS Vipavska dolina izvedla podjetniške aktivnosti med mladimi s projektom spodbujanja ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi, se dotaknila Poti miru in dediščine prve svetovne vojne ter sodelovala pri medgeneracijskem povezovanju, kjer bo Občina Ajdovščina vzpostavila Medgeneracijski kreativni center Ajdovščina, Občina Vipava pa vzpostavila Medgeneracijsko središče Vipava. Skupaj s partnerjema ekološkim kmetovalcem Kristjanom Vidmarjem in podjetjem Okusi d.o.o. s projektom sodelovanja EKO Okusi Slovenije strmimo k prepoznavnosti ekoloških kmetij in zanimanju za slovenske kulinarične jedi iz ekoloških surovin.

Ravno tako je bilo preko LAS v preteklih letih izvedenih precej projektov tudi na območju občine Vipava. Pod okriljem Zavoda za turizem TRG Vipava so bili izvedeni projekti: VIKOL-S kolesi po Vipavskem, Moj kraj je turizmu prijazen, VIMARK, Vipavske zgodbe, Znameniti Vipavci in Vinar za en dan. Turistično društvo Lanthieri je leta 2011 s sredstvi LEADER obogatilo Vipavsko trgatev. Občina Vipava je skupaj s KS Erzelj uredila tematsko pot po Erzelju in okolici, skupaj s Turističnim društvom Podnanos vzpostavila Muzejsko zbirko analogne tehnologije na Nanosu, skupaj s Planinskim društvom Vipava obnovila plezališča Vipava in Vipavska Bela, skupaj s KS Slap in partnerji med drugim uredila učno tematsko pot Med divje. Društvo Zdravljica Lozice je izdalo knjigo o ledinskih imenih Pripoved izročila talov, Trsnica Vrhpolje je izvedla projekt Vipavska dolina in vinska trta – dvig prepoznavnosti in tradicije. Theodosius d.o.o. je s partnerji izvedel projekt Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do pet zvezdičnih doživetij, storitev in produktov. Občina Vipava trenutno v okviru projekta LAS Obujeni Slap obnavlja prireditveni prostor na Gmajni.
LAS je pogodbeno partnerstvo, v katerega morajo biti skladno z evropsko uredbo vključeni predstavniki treh sektorjev: javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS ima nalogo, da opredeli in izvede strategijo lokalnega razvoja ter sprejme odločitve o načinu razdelitve in upravljanju finančnih sredstev mehanizma CLLD, v katerem so združena sredstva intervencije LEADER iz okvira Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstva namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz okvira Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS Vipavska dolina ni pravna oseba, organiziran je kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ajdovščina in Vipava. V partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu, imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo tudi na območju LAS Vipavska dolina.
 
V LAS se lahko vključi vsak, ki bo deloval skladno s pravili partnerskega pristopa in s svojim delom deloval v dobro ciljev LASa. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja LAS. Za več informacij vabljeni k spremljanju spletne strani.
 
 
Partnerstvo LAS Vipavska dolina nadaljuje s svojim delom tudi v tekočem programskem obdobju.
Tako so odločili partnerji na petkovi seji skupščine s potrditvijo Aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina. Strokovno administrativno vodenje partnerstva so ponovno zaupali Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina, ki bo naloge vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina opravljala do zaključka programskega obdobja 2021 – 2027.