Poziv k obnovitvi članstva v Lokalni akcijski skupini Vipavska dolina in povabilo novim partnerjem k vključitvi v LAS Vipavska dolina do leta 2027, rok: 14. februar 2023

 

 

Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina, na kratko LAS Vipavska dolina, vabi obstoječe partnerje k obnovitvi članstva in nove člane k vključitvi v partnerstvo, ki bo do konca letošnjega julija pripravilo strategijo lokalnega razvoja. Ta bo osnova za pridobitev sredstev »mehanizma CLLD« v novem programskem in finančnem obdobju EU do 2027. CLLD je vseevropsko poznan finančni mehanizem in poseben pristop k razvoju zaokroženih območij. Kratica je okrajšava za »Community Led Local Development«, ki v slovenskem prevodu pomeni »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. Ključna značilnost tega mehanizma in pristopa, ki ga uvršča med nekaj posebnega znotraj evropske politike je ta, da je odločanje o razvoju določenega območja in o porabi sredstev tega mehanizma preneseno na lokalno raven, v roke lokalne akcijske skupine – LAS. Izvajanje tega pristopa je na območju občin Ajdovščina in Vipava, kjer deluje partnerstvo LAS Vipavska dolina, že dobro vpeljano od leta 2008 dalje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za razvoj (SVRK) sta konec lanskega decembra objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 (v nadaljevanju javni poziv).

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je na svoji 44. seji dne 20. 12. 2022 pooblastil Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina, da skladno z vsemi zahtevanimi pravnimi podlagami in navodili v zahtevanih rokih izvede vse potrebne aktivnosti za delovanje LAS Vipavska dolina v programskem obdobju do 2027, kar vključuje tudi pripravo vseh pravnih podlag, vzpostavitev organov in izdelavo strategije lokalnega razvoja do leta 2027.

Na osnovi tega sklepa, javnega poziva in Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Ur. l. št. 161 z dne 23. 12. 2022) vas RRA ROD Ajdovščina v vlogi kot vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina skupaj z Občino Ajdovščina in Občino Vipava vabi, da tudi v novem programskem obdobju 2021 – 2027 sodelujete kot član lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina. Povabilo je obenem odprto tudi za nove člane.

LAS je pogodbeno partnerstvo, v katerega morajo biti skladno z evropsko uredbo vključeni predstavniki treh sektorjev: javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe. LAS ima nalogo, da opredeli in izvede strategijo lokalnega razvoja ter sprejme odločitve o načinu razdelitve in upravljanju finančnih sredstev mehanizma CLLD, v katerem so združena sredstva intervencije LEADER iz okvira Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sredstva namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz okvira Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je Evropska komisija potrdila dne 28. 10. 2022 in s tem podala zeleno luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP/LEADER. Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji pa je Evropska komisija potrdila dne 13. 12. 2022 in s tem omogočila koriščenje sredstev ESRR.

LAS Vipavska dolina ni pravna oseba, organiziran je kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ajdovščina in Vipava. V partnerstvo so lahko vključene tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu, imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo tudi na območju LAS Vipavska dolina. V LAS se lahko vključi vsak, ki bo deloval skladno s pravili partnerskega pristopa in s svojim delom deloval v dobro ciljev LASa. Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Člani LAS so enakopravni; imajo enake pravice in obveznosti. POVABILO V PARTNERSTVO je odprto skozi celotno programsko obdobje do 2027, prvi rok za vstop v članstvo LAS Vipavska dolina (za nove člane) je 14. 2. 2023. To je tudi rok za obstoječe člane LAS; za oddajo pristopne izjave za obnovitev članstva ali izstopne izjave iz članstva LAS Vipavska dolina.

Obstoječi partnerji, ki bodo s pristopno izjavo obnovili svoje članstvo in novi člani partnerstva LAS Vipavska dolina, se bodo zbrali na skupščini konec februarja z namenom potrditve Aneksa št. 2 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina in ostalih potrebnih pravnih podlag za delovanje LAS. Izbrali bodo vodilnega partnerja LAS – upravljalca LAS za programsko obdobje do 2027. Vodilni partner zagotavlja LASu pravno subjektiviteto, opravlja vse naloge strokovno – administrativno – tehničnega in svetovalnega organa LAS in nima pravice odločanja. V programskem obdobju do 2027 se predlaga ponovno uvedbo letne članarine v višini 30 EUR na člana.

 

Pristopno izjavo za obnovitev članstva, pristopno izjavo o članstvu ali izstopno izjavo iz članstva LAS Vipavska dolina pošljite skenirano na e-naslov LAS Vipavska dolina: info@las-vipavskadolina.si ali po pošti na naslov: RRA ROD Ajdovščina – vodilni partner LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina najkasneje do torka, 14. februarja do 15. ure.

Vabljeni k aktivnem sodelovanju v partnerstvu LAS Vipavska dolina.

Za obstoječe člane – Pristopna izjava/Obnovitev članstva

Za obstoječe člane – Izstopna izjava

Za NOVE ČLANE – Pristopna izjava

 

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS in delovanju LAS lahko dobite pri obstoječem vodilnemu partnerju LAS Vipavska dolina, to je na RRA ROD Ajdovščina, na elektronskem naslovu info@las-vipavskadolina.si ali na telefonskih številkah 065 556 238 (Suzana Žvokelj Ferjančič) in 065 556 239 (Melita Mavrič).

Povezava do poziva