1.Operacija LAS Vipavska dolina: SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA MED MLADIMI

Naziv odobrene operacije:

Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi
Akronim: MLIN
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Začetek in zaključek operacije: 1.9.2020 – 30.11.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 60.219,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER:

45.119,87 EUR

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru operacije bo v prvi fazi izveden dogodek Festival podjetnosti na temo pomena razvijanja kompetenc podjetnosti z namenom motivacije staršev za vključevanje otrok in mladostnikov v programe, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2020/21 na območju LAS Vipavska dolina.

V prvi fazi bomo tudi organizirali usposabljanja za mentorje in z namenom pridobivanja dodatnih znanj s področja podjetnosti in kreativnega razmišljanja opravili nakup svežnja knjig.

V okviru prve faze bomo poskrbeli za promocijo LAS Vipavska dolina, saj bomo sodelovali v radijski oddaji na Radiu Robin, objavili članek v Primorskih novicah in brezplačnem časniku Goriška in družabnih omrežjih, lokalnem časopisu Latnik ter na spletni strani RRA ROD Ajdovščina.

V drugi fazi operacije – v šolskem letu 2020/21 se bodo izvajala naslednja usposabljanja/ programi:

 • V šolskem letu 2020/21 načrtujemo izvedbo 26 srečanj – usposabljanj CoRT, ki bodo namenjene indentificiranim osnovnošolskim mentorjem, ki bodo pridobili ustrezno znanje za izvajanje Krožka za razmišljanje.
 • Izvedba usposabljanj v okviru pobude MyMachine v vrtcu in 1 triadi osnovnih šol, v okviru katerih bodo otroci oblikovali svoj sanjski stroj. Otroke bomo spodbujali k ustvarjalnosti, pomagali jim bomo pri identifikaciji problemov in iskanju rešitev.
 • Izvedba delavnic za razmišljanje za mlade po metodi CoRT na osnovnih šolah na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

V tretji, zadnji fazi operacije načrtujemo izvedbo Start up vikenda, kjer bodo sodelovali mladostniki ter izvedbo Mladi in Castra, katere namen je spoznavanje poklicev. Izvedli bomo tudi zaključek pobude MyMachine.

KORISTI

Operacija prinaša korist za dobrobit prebivalcev in okolja območja LAS, saj bomo gradili na večanju kompetenc otrok in mladostnikov, ki so naša prihodnost. V ta namen bomo k sodelovanju povabili vse osnovne šole, obe srednji šoli, vrtec ter mladinske organizacije, ki delujejo na območju LAS Vipavska dolina, pa tudi CIRIUS Vipava. V operaciji bomo mlade na celotnem območju LAS Vipavska dolina spodbujali h kreativnemu razmišljanju in gradili na njihovih podjetniških kompetencah, ki spodbujajo razvoj samoiniciativnih in podjetnih mladih s pravo mero etike in morale. Mladi s podjetniškimi kompetencami so namreč zagotovilo za trajnostni gospodarski razvoj območja LAS, saj bodo z novimi znanji in njihovo vključitvijo prispevali v lokalnem okolju in širšem okolju k dvigu podjetniške iniciative.

Podjetniški programi so odlična priložnost za povezavo izobraževalnih sistemov z lokalnim gospodarstvom, saj temeljijo na projektnem delu in prostovoljnem sodelovanju pravih podjetnikov, ki se bodo vključevali v okviru dogodka Mladi in Castra in prostovoljno učencem prikazovali svoj poklic.

Z vključevanjem podjetij v operacijo bomo lokalno prebivalstvo osveščali o velikem pomenu prostovoljnega sodelovanje podjetij na tem področju.

Pri izvajanju operacije bomo ves čas sodelovali in se povezovali tako s podpornimi inštitucijami iz lokalnega okolja, nevladnimi organizacijami (KAŠ Klub ajdovskih študentov, MSA Mladinski inštitut Ajdovščina, IMP Inštitut za mladinsko politiko), kot tudi podjetniki, ki bodo na voljo ponujali svoje znanje in veščine. V operacijo bomo vključevali tudi splošno javnost preko obvestil v medijih. Z vključevanjem različnih ciljnih skupin (otroci in mladi ter njihovi starši in šole, institucije, podporno okolje in podjetja) ter preko odmevne promocije operacije v medijih se bo dvigovala tudi prepoznavnost operacije in s tem delovanje LAS Vipavska dolina.

Nove ideje bodo otroci in mladostniki razvijali v okviru operacije »MLIN« tako v krožkih za razmišljanje kot tudi na Start-up vikendu ter najmlajši otroci v okviru pobude MyMachine. Skozi operacijo jih bomo spodbujali, da nekatere ideje naprej razvijajo v produkte ali storitve za trg. S tem bodo pridobivali neprecenljivo znanje, ki jim bo koristilo na njihovi poslovni poti.

V okviru operacije bomo z izvedbo izobraževalne vsebine s področja podjetnosti in kreativnosti za učitelje in profesorje ter pomočjo pri vzpostavljanju povezav med izobraževalnimi ustanovami in podjetji delali na izboljšanju odnosa do podjetništva.

Z izvajanjem operacije na podružničnih šolah na vasi prispevamo k razširitvi ponujenih vsebin, ki so na voljo otrokom na odročnejših območjih in s tem izboljšujemo kvaliteto bivanja na teh območjih. S tem dajemo enake možnosti otrokom na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

 

2. Operacija sodelovanja LAS Vipavska dolina: Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Naziv odobrene operacije: Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Projektni partner: Občina Ajdovščina
Sodelovanje z LASi: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS s CILjem in LAS loškega pogorja
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2019 – 31.10.2020, podaljšano do 28.2.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 127.184,33 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 99.996,12  €

Operacija sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost  bo oblikovana in pilotno izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost«. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:
• območje LAS društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon
• območje LAS loškega pogorja – čevljarstvo
• LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo
• LAS s CILjem – rudarstvo in čipkarstvo
Vsem navedenim obrtem je skupna potreba po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.
Poudarjamo, da vsebina projekta izhaja iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.

Naš namen je:
• da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;
• prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;
• jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;
• potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;
• seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;
• spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;
• z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;
• prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

CILJ

Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega družbenega razvoja, sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu, izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine ter njene vključitve v sodobno življenja na območjih lokalnih akcijskih skupin.

REZULTATI

 • ogled dobrih praks na območju drugih LAS, vključenih v operacijo ter njihova implementacija na območju LAS Vipavska dolina,
 • nabava multimedijske opreme: interaktivna tabla, 2 x velika video zaslona, spletna konferenčna kamera, informacijski video zaslon in ozvočenje
 • tiskana publikacija in prispevki v medijih
 • nabor zgodb, vezanih na tradicionalno kulinarično izročilo, starih izgubljenih postopkov, receptov, običajev in kuharskih skrivnosti
 • programi usposabljanja oz. programi za prenos znanja o peki in mlinarstvu: delavnice za otroke do 15 let: predšolske otroke in osnovnošolce (2x), mladostnike: dijake in študente (1x), upokojence in ženske nad 50 letom starosti (2x), brezposelne (mladi in starejši) ter invalide (2x) ter osebe s posebnimi potrebami (1x). Tekom operacije bo izvedeno tudi eno (1x) usposabljanje/delavnica na temo podjetništva in možnosti uresničevanja poslovne ideje, osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini ter (1x) delavnica ozaveščanja o okoljski trajnosti za širšo javnost. Skupaj bomo izvedli 10 delavnic.
 • poslovni in marketinški načrti s področja domače in umetnostne obrt

Koristi operacije sodelovanja: LAS-i, sodelujoči v operaciji, bomo pripravili raziskave o obrteh, značilnih za posamezno območje LAS-ov (DRPSN – frizersko-brivski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni, LAS loško pogorje – čevljarstvo na Žirovskem ter LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo, LAS s CILjem – obrti vezane na rudarstvo ter čipkarstvo). Prav tako bomo pripravili skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma. Navedene aktivnosti bodo prispevale k trajnosti projekta k razvoju nadaljnjih projektov, revitalizaciji domačih in umetnostnih obrti.
Koristi LAS Vipavska dolina:
Na območju LAS Vipavska dolina bo izdelana raziskava o mlinarstvu in pekarstvu na Ajdovskem, vsebina raziskave bo osnova za pripravo vsebine revitalizacije stare pekarne, ki bo umeščena v obnovljeno Rustjevo hišo v starem jedru mesta Ajdovščina (ni predmet te operacije). Revitalizacija obnovljene Rustjeve hiše bo ena izmed najpomembnejših nosilnih vsebin za oživitev starega mestnega jedra Ajdovščine. V okviru raziskave bodo izvedene različne dejavnosti z namenom nabora zgodb, vezanih na tradicionalno kulinarično in etnološko izročilo, starih izgubljenih postopkov, receptov, običajev in kuharskih skrivnosti. Raziskava bo vsebovala tudi analizo ponudnikov izdelkov domačih in umetnostnih obrti z namenom povezovanja ponudnikov.

 

3. Operacija sodelovanja LAS Vipavska dolina: Kolesarska veriga na podeželju

Naziv odobrene operacije: Kolesarska veriga na podeželju
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina – vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Projektni partner na območju LAS Vipavska dolina: Občina Ajdovščina
Sodelovanje z LASi: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Krasa in Brkinov
Začetek in zaključek operacije: 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022, podaljšano do 30.4.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV):  109.019,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER:  92.666,45 EUR

Operacija »Kolesarska veriga na podeželju« bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). Operacija je uspešno kandidirala na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

OPIS

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju enajstih(11) lokalnih akcijskih skupin in vključenih občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.
Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način, da bodo imele veliko odmevnost v medijskem prostoru, bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.
S certificiranjem, izobraževanjem rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.
Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, povečevala se bo učinkovita raba energije iz obnovljivih virov, znižale se bodo škodljive emisije.
Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko, spletno in mobilno točko.

KLJUČNI REZULTATI OPERACIJE SO:

 1. Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;
 2. Izdelava skupne grafične podobe;
 3. Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS Vipavska dolina (Ajdovščina – Pale, Lokavec in Vipavski Križ);
 4. Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 5. Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si;
 6. Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo;
 7. Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja;
 8. Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran;
 9. Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji;
 10. Izvedeni dogodki v okviru Tedna mobilnosti

KORISTI ZA OBMOČJE LAS VIPAVSKA DOLINA:

Večja prepoznavnost »kolesarskih poti« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;

Pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija preko socialnih omrežij bo dodatno okrepila širšo prepoznavnost LAS);

Večja turistična prepoznavnost območja LAS Vipavska dolina kot destinacije, ki ne zgolj spodbuja kolesarski turizem, ampak tudi trajnostno mobilnost.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Povezava na: Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na: Spletna stran Programa razvoja podeželja