PROJEKTI SOFINANCIRANI S SREDSTVI EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

1.Operacija LAS Vipavska dolina: SPODBUJANJE USTVARJALNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA MED MLADIMI

Naziv odobrene operacije:

Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi
Akronim: MLIN
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Začetek in zaključek operacije: 1.9.2020 – 30.11.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 60.219,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER:

45.119,87 EUR

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru operacije bo v prvi fazi izveden dogodek Festival podjetnosti na temo pomena razvijanja kompetenc podjetnosti z namenom motivacije staršev za vključevanje otrok in mladostnikov v programe, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2020/21 na območju LAS Vipavska dolina.

V prvi fazi bomo tudi organizirali usposabljanja za mentorje in z namenom pridobivanja dodatnih znanj s področja podjetnosti in kreativnega razmišljanja opravili nakup svežnja knjig.

V okviru prve faze bomo poskrbeli za promocijo LAS Vipavska dolina, saj bomo sodelovali v radijski oddaji na Radiu Robin, objavili članek v Primorskih novicah in brezplačnem časniku Goriška in družabnih omrežjih, lokalnem časopisu Latnik ter na spletni strani RRA ROD Ajdovščina.

V drugi fazi operacije – v šolskem letu 2020/21 se bodo izvajala naslednja usposabljanja/ programi:

 • V šolskem letu 2020/21 načrtujemo izvedbo 26 srečanj – usposabljanj CoRT, ki bodo namenjene indentificiranim osnovnošolskim mentorjem, ki bodo pridobili ustrezno znanje za izvajanje Krožka za razmišljanje.
 • Izvedba usposabljanj v okviru pobude MyMachine v vrtcu in 1 triadi osnovnih šol, v okviru katerih bodo otroci oblikovali svoj sanjski stroj. Otroke bomo spodbujali k ustvarjalnosti, pomagali jim bomo pri identifikaciji problemov in iskanju rešitev.
 • Izvedba delavnic za razmišljanje za mlade po metodi CoRT na osnovnih šolah na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

V tretji, zadnji fazi operacije načrtujemo izvedbo Start up vikenda, kjer bodo sodelovali mladostniki ter izvedbo Mladi in Castra, katere namen je spoznavanje poklicev. Izvedli bomo tudi zaključek pobude MyMachine.

KORISTI

Operacija prinaša korist za dobrobit prebivalcev in okolja območja LAS, saj bomo gradili na večanju kompetenc otrok in mladostnikov, ki so naša prihodnost. V ta namen bomo k sodelovanju povabili vse osnovne šole, obe srednji šoli, vrtec ter mladinske organizacije, ki delujejo na območju LAS Vipavska dolina, pa tudi CIRIUS Vipava. V operaciji bomo mlade na celotnem območju LAS Vipavska dolina spodbujali h kreativnemu razmišljanju in gradili na njihovih podjetniških kompetencah, ki spodbujajo razvoj samoiniciativnih in podjetnih mladih s pravo mero etike in morale. Mladi s podjetniškimi kompetencami so namreč zagotovilo za trajnostni gospodarski razvoj območja LAS, saj bodo z novimi znanji in njihovo vključitvijo prispevali v lokalnem okolju in širšem okolju k dvigu podjetniške iniciative.

Podjetniški programi so odlična priložnost za povezavo izobraževalnih sistemov z lokalnim gospodarstvom, saj temeljijo na projektnem delu in prostovoljnem sodelovanju pravih podjetnikov, ki se bodo vključevali v okviru dogodka Mladi in Castra in prostovoljno učencem prikazovali svoj poklic.

Z vključevanjem podjetij v operacijo bomo lokalno prebivalstvo osveščali o velikem pomenu prostovoljnega sodelovanje podjetij na tem področju.

Pri izvajanju operacije bomo ves čas sodelovali in se povezovali tako s podpornimi inštitucijami iz lokalnega okolja, nevladnimi organizacijami (KAŠ Klub ajdovskih študentov, MSA Mladinski inštitut Ajdovščina, IMP Inštitut za mladinsko politiko), kot tudi podjetniki, ki bodo na voljo ponujali svoje znanje in veščine. V operacijo bomo vključevali tudi splošno javnost preko obvestil v medijih. Z vključevanjem različnih ciljnih skupin (otroci in mladi ter njihovi starši in šole, institucije, podporno okolje in podjetja) ter preko odmevne promocije operacije v medijih se bo dvigovala tudi prepoznavnost operacije in s tem delovanje LAS Vipavska dolina.

Nove ideje bodo otroci in mladostniki razvijali v okviru operacije »MLIN« tako v krožkih za razmišljanje kot tudi na Start-up vikendu ter najmlajši otroci v okviru pobude MyMachine. Skozi operacijo jih bomo spodbujali, da nekatere ideje naprej razvijajo v produkte ali storitve za trg. S tem bodo pridobivali neprecenljivo znanje, ki jim bo koristilo na njihovi poslovni poti.

V okviru operacije bomo z izvedbo izobraževalne vsebine s področja podjetnosti in kreativnosti za učitelje in profesorje ter pomočjo pri vzpostavljanju povezav med izobraževalnimi ustanovami in podjetji delali na izboljšanju odnosa do podjetništva.

Z izvajanjem operacije na podružničnih šolah na vasi prispevamo k razširitvi ponujenih vsebin, ki so na voljo otrokom na odročnejših območjih in s tem izboljšujemo kvaliteto bivanja na teh območjih. S tem dajemo enake možnosti otrokom na celotnem območju LAS Vipavska dolina.

 

2. Operacija sodelovanja LAS: Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost

Naziv odobrene operacije: Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina
Projektni partner: Občina Ajdovščina
Sodelovanje z LASi: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS s CILjem in LAS loškega pogorja
Začetek in zaključek operacije: 1.4.2019 – 31.10.2020, podaljšano do 28.2.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 127.184,33 €
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 99.996,12  €

Operacija sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost  bo oblikovana in pilotno izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost«. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:
• območje LAS društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon
• območje LAS loškega pogorja – čevljarstvo
• LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo
• LAS s CILjem – rudarstvo in čipkarstvo
Vsem navedenim obrtem je skupna potreba po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.
Poudarjamo, da vsebina projekta izhaja iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.

Naš namen je:
• da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;
• prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;
• jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;
• potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;
• seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;
• spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;
• z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;
• prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

CILJ

Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega družbenega razvoja, sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu, izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine ter njene vključitve v sodobno življenja na območjih lokalnih akcijskih skupin.

REZULTATI

 • ogled dobrih praks na območju drugih LAS, vključenih v operacijo ter njihova implementacija na območju LAS Vipavska dolina,
 • nabava multimedijske opreme: interaktivna tabla, 2 x velika video zaslona, spletna konferenčna kamera, informacijski video zaslon in ozvočenje
 • tiskana publikacija in prispevki v medijih
 • nabor zgodb, vezanih na tradicionalno kulinarično izročilo, starih izgubljenih postopkov, receptov, običajev in kuharskih skrivnosti
 • programi usposabljanja oz. programi za prenos znanja o peki in mlinarstvu: delavnice za otroke do 15 let: predšolske otroke in osnovnošolce (2x), mladostnike: dijake in študente (1x), upokojence in ženske nad 50 letom starosti (2x), brezposelne (mladi in starejši) ter invalide (2x) ter osebe s posebnimi potrebami (1x). Tekom operacije bo izvedeno tudi eno (1x) usposabljanje/delavnica na temo podjetništva in možnosti uresničevanja poslovne ideje, osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini ter (1x) delavnica ozaveščanja o okoljski trajnosti za širšo javnost. Skupaj bomo izvedli 10 delavnic.
 • poslovni in marketinški načrti s področja domače in umetnostne obrt

Koristi operacije sodelovanja: LAS-i, sodelujoči v operaciji, bomo pripravili raziskave o obrteh, značilnih za posamezno območje LAS-ov (DRPSN – frizersko-brivski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni, LAS loško pogorje – čevljarstvo na Žirovskem ter LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo, LAS s CILjem – obrti vezane na rudarstvo ter čipkarstvo). Prav tako bomo pripravili skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma. Navedene aktivnosti bodo prispevale k trajnosti projekta k razvoju nadaljnjih projektov, revitalizaciji domačih in umetnostnih obrti.
Koristi LAS Vipavska dolina:
Na območju LAS Vipavska dolina bo izdelana raziskava o mlinarstvu in pekarstvu na Ajdovskem, vsebina raziskave bo osnova za pripravo vsebine revitalizacije stare pekarne, ki bo umeščena v obnovljeno Rustjevo hišo v starem jedru mesta Ajdovščina (ni predmet te operacije). Revitalizacija obnovljene Rustjeve hiše bo ena izmed najpomembnejših nosilnih vsebin za oživitev starega mestnega jedra Ajdovščine. V okviru raziskave bodo izvedene različne dejavnosti z namenom nabora zgodb, vezanih na tradicionalno kulinarično in etnološko izročilo, starih izgubljenih postopkov, receptov, običajev in kuharskih skrivnosti. Raziskava bo vsebovala tudi analizo ponudnikov izdelkov domačih in umetnostnih obrti z namenom povezovanja ponudnikov.

 

3. Operacija sodelovanja LAS: Kolesarska veriga na podeželju

Naziv odobrene operacije: Kolesarska veriga na podeželju
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina – vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Projektni partner na območju LAS Vipavska dolina: Občina Ajdovščina
Sodelovanje z LASi: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Krasa in Brkinov
Začetek in zaključek operacije: 15. 10. 2020 do 30. 11. 2022, podaljšano do 30.6.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV):  109.019,35 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER:  92.666,45 EUR

Operacija »Kolesarska veriga na podeželju« bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). Operacija je uspešno kandidirala na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

KLJUČNI REZULTATI OPERACIJE NA OBMOČJU LAS VIPAVSKA DOLINA:

 • Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS Vipavska dolina (Ajdovščina – Pale, Lokavec in Vipavski Križ);
 • Nakup 13 električnih koles
 • Izvedeni dogodki v okviru Tedna mobilnosti 2022 v Ajdovščini
 • Izvedba dogodka/projekta KULU za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti na območju LAS Vipavska dolina, maj-junij 2023
 • Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 • Predstavitev na skupni spletni aplikaciji mobiln.si;
 • Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;

Navedeni rezultati bodo prispevali k povečani privlačnosti okolij z vzpostavljenim sistemom souporabe koles. Zaradi povezovanja manjših sistemov z že obstoječimi se bo dostopnost znotraj in med območji bistveno izboljšala. Povečala se bo tudi dostopnost to kulturnih in naravnih znamenitosti. Mobilnost, ki je cenovno dostopna in s tem tudi bolj dostopna ranljivim skupinam se na trajnosten in energetsko učinkovit način.

Po izvedenih aktivnostih se bo povečala atraktivnost okolja in dostopnost do interesnih točk v občinah znotraj posameznih LAS in med LAS-i. To bo imelo pozitivne učinke na: gospodarstvo (predvsem turizem), prepoznavnost, povezanost vseh deležnikov  in trajnostno upravljanje z naravnimi in kulturnimi resursi na območju celotne operacije. Pomemben je tudi prenos dobrih praks z območij kjer se sistem že implementiran na območja, ki sistem kolektivne mobilnosti šele uvajajo. Z deljenjem vsebin se bo verjetnost migriranja uporabnikov med posameznimi območji povečala.

Koristi za območje LAS VIPAVSKA DOLINA:

Večja prepoznavnost »kolesarskih poti« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;

Pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija preko socialnih omrežij bo dodatno okrepila širšo prepoznavnost LAS);

Večja turistična prepoznavnost območja LAS Vipavska dolina kot destinacije, ki ne zgolj spodbuja kolesarski turizem, ampak tudi trajnostno mobilnost.

 

4. Operacija sodelovanja LAS: PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO

Naziv odobrene operacije: PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO
Sodelovanje z LASi: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca, LAG zeleni trokut
Projektni partnerji: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje ”Ajda” Goriška, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Ipavec;

ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine;

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Začetek in zaključek operacije: 1.10.2022 – 31.3.2025
Celotna vrednost operacije (z DDV): 384.505,74 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 288.529,86 EUR

Operacija sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin se izvaja v okviru 6. Javnega razpisa za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije sodelovanja »Prehod na sonaravno oskrbo s hrano«, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.
Izhodišče za pripravo predloga operacije sodelovanja treh LAS iz Slovenije (LAS Vipavska dolina, LAS s CILjem, LAS V objemu sonca), ki skupaj pokrivajo območje 10-ih občin zahodne Slovenije, ter LAG Zeleni trokut iz Hrvaške je zelo šibka oskrba lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano. Operacija sodelovanja kot sonaravno obravnava tako ekološko, kot tudi biodinamično pridelano hrano ter hrano, predelano iz tovrstnih surovin. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je zato temeljno vodilo naše operacije, saj lahko le s sonaravnim kmetovanjem ohranjamo naravno okolje živo za naslednje rodove in uspešneje kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.
Strateško načrtovanje celostne oskrbe z ekološko in biodinamično hrano je bilo na nivoju sodelujočih LAS doslej obravnavano predvsem v okviru oskrbe z lokalno hrano, vendar pri tem ekološko in biodinamicno kmetovanje ni bilo dovolj izpostavljeno, da bi omogočalo razvoj trga tega segmenta.

KLJUČNI CILJI:
– omogočiti trajnostni prehod na ekološko in biodinamično kmetovanje in oskrbo s hrano;
– povezati obstoječe in potencialne ekološke in biodinamične pridelovalce in predelovalce;
– na inovativen način okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamične hrane z vzpostavitvijo kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih točk, namenjenih prodaji, prevzemu in promociji tega segmenta ponudbe;
– okrepiti ozaveščenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in predelovalcih;
– okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost;
– načrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja ter predelave;
– povečati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vključenih območji.

KLJUČNI REZULTATI:
1. Analize stanja pridelave in predelave, potrošnje, stroškov in koristi ekološke in biodinamične hrane
2. Smernice in akcijski načrt zagotavljanja proizvodnje ekološke hrane
3. Poslovni model oskrbe z ekološko hrano in didaktične ekološke kmetije
4. Srečanja za izmenjavo izkušenj in ogledi dobrih praks ter implementacija
5. Strokovne delavnice in predavanja s tematikami prehoda na ekološko/biodinamično kmetovanje s skupno spletno bazo znanja za pridobivanje novih znanj
6. Promocijske aktivnosti (otroška knjiga, pobarvanke, filmi, animirani filmi)
7. Naložbe v opremo, ki prispeva k predelavi in pridelavi ekoloških jedi
8. Aktivnosti povezane s prilagajanjem na podnebne spremembe (predavanja, delavnice, dogodki)
9. Dogodki na temo promocije ekološkega in biodinamičnega kmetovanja
10. Strokovna konferenca na temo oskrbe z ekološko hrano

5. Operacija LAS: Obujeni Slap

Naziv odobrene operacije: Obujeni Slap
Partnerji: LAS Vipavska dolina v vlogi vodilnega partnerja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Občina Vipava,

Krajevna skupnost Slap

Začetek in zaključek operacije: 14.10.2022 – 31.12.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV): 103.088,02 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 46.229,00 EUR

Operacija LAS Obujeni Slap je partnerska kombinirana operacija (vključuje tako imenovane mehke vsebine in naložbo v obnovo prireditvenega prostora Gmajna na Slapu v sklopu vzdrževalnih del (1. faza). Gre za vsebine, ki so z vidika družbene upravičenosti in ostalih kriterijev pomembne za celotno območja LAS Vipavska dolina.

Gre za partnersko operacijo, ki je bila neposredno potrjena s strani Upravnega odbora LAS Vipavska dolina. V trikotniku subjektov turističnega sistema igra pomembno vlogo javni sektor, katerega osnovna naloga je med drugim snovanje sistemskih rešitev za vzpostavljanje pogojev za razvoj turizma na eni strani, obenem tudi za kvalitetno bivanje krajanov. Med slednje sodi tudi ustrezna javna infrastruktura. Pomemben kamen v mozaiku visokokakovostne turistične ponudbe predstavljajo tudi prireditveni prostori, ki morajo biti ustrezno dostopni in urejeni. Dostopen in urejen zunanji prireditveni prostor v eni izmed idiličnih vinsko-kulinaričnih vasi območja LAS Vipavska dolina, v vasi Slap, bo postal eden izmed prostorov za gostovanje tradicionalnih vinsko-kulinaričnih, kulturnih ter družabnih dogodkov na območju LAS Vipavska dolina, obenem tudi prostor za druženje vaške mladine, izvajanje krožkov, tečajev in drugih izobraževanj namenjenim različnim generacijam. Gre za podeželski zunanji prireditveni prostor s tradicijo, ki je trenutno degradiran in potreben temeljite obnove, s čemer se bo prostor oživilo in s tem ponovno obudilo tudi zanimanje in željo po druženju tako pri vaščanih kot tudi v širši skupnosti. Obenem bo predstavljal možnost organizacije različnih kulturnih, družabnih in vinsko-kulinaričnih dogodkov s predstavitvijo ponudbe celotnega območja.

Operacija uresničuje naslednje potrebe območja LAS Vipavska dolina

– potrebe po oživljanju in revitalizaciji vaških jeder,

– potrebe po ustreznih podeželskih prireditvenih prostorih in območjih vaških jeder, ki bodo poleg urejene infrastrukture in dostopnosti s svojo mikrolokacijo promovirali dediščino in tradicijo območja,

– potreba po spodbujanju aktivnega delovanja na podeželju, po mreženju in povezovanja ponudnikov,

– potrebe po inovativnih integralnih turističnih produktih,

NAMEN OPERACIJE LAS:

– povezati obstoječo ponudbo na območju LAS Vipavska dolina v integralne turistične produkte,

– vplivati na ustvarjanje zelenih delovnih mest,

– dvig dodane vrednosti produktov območja LAS Vipavska dolina (turističnih, prehrambnih in ostalih),

– dvigniti prepoznavnost območja LAS Vipavska dolina kot območja tradicionalnih vinsko-kulinaričnih dogodkov v osrčju vaških središč,

– ohranjati poseljenost podeželja LAS območja LAS Vipavska dolina in spodbujati priseljevanje na podeželje.

CILJI OPERACIJE LAS:

– izboljšanje stanja okolja preko urejanja javnega zunanjega prireditvenega prostora oz. površin, ki trenutno v vasi Slap predstavljajo degradirano območja,

– povečati obseg javne infrastrukture v vaških jedrih območja LAS Vipavska dolina namenjene druženju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa, organizaciji kulturnih in ostalih dogodkov ter trženju lokalnih produktov,

– mrežiti ponudnike za skupni nastop na promocijskih dogodkih,

– povezati in aktivirati prebivalce za aktivno delovanje tako za skupno dobro kot lastno korist.

REZULTATI OPERACIJE LAS:

– Obnovljen prireditveni prostor Gmajna z izdelanim Programom upravljanja,

– Izvedba aktivnosti za dvig pripadnosti lokalni skupnosti v okviru t.i. programa gradnje skupnosti

– Izvedba kulturnega dogodka z nastopi pevskih zborov SLAP ZBOR na Slapu.

6. Operacija sodelovanja LAS: EKO Okusi Slovenije

Naziv operacije sodelovanja LAS EKO Okusi Slovenije
Odobritev: 6. javni poziv MKGP
Sodelujoči LASi: LAS Posavje, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko 2020
Partnerji in upravičenci do nepovratnih sredstev: LAS Vipavska dolina: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Kristjan Vidmar (kmetija) ter podjetje OKUSI, gostinstvo in turizem d. o. o.

LAS Gorenjska košarica: BSC Kranj, poslovno podporni center d. o. o. (kot vodilni partner LAS), Kmetija Vegerila (Tilen Praprotnik, nosilec kmetijskega gospodarstva), Klasa d. o. o. in JZ Turizem in kultura Radovljica.

LAS Goričko 2020: zasebni zavod Bistra hiša Martjanci – Smart House Marjanci, Pribinovina d. o. o., Kodila d. o. o. ter Gostilna Rajh (Tanja Pintarič s. p.).

LAS Posavje: Regionalna razvojna agencija Posavje, Mestna občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, Jože Repovž – Kmetija Repovž, Kmetija Omerzu (Manca Omerzu, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji) ter podjetji Evrosad d. o. o. Krško in Debeluh d. o. o.

Sodelovanje s tujim LAS: LAG Južna Istra
Začetek in zaključek operacije: 1.10.2022 – 31.12.2023
Celotna vrednost operacije (z DDV): 505.354,94 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 380.136,25 EUR
Vrednost  operacije na ravni LAS Vipavska dolina (z DDV): 109.758,04 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER na ravni LAS Vipavska dolina: 93.030,27 EUR

Aktivnosti operacije sodelovanja LAS EKO Okusi Slovenije sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

S projektom »EKO OKUSI Slovenije« se bo uresničevala evropska strategija »Od vil do vilic«. Ključni partnerji operacije so ekološki kmetje (pridelovalci in predelovalci), ki se bodo povezovali z vrhunskimi kuharji – “chefi”  in  eko trgovinami. Sodelovanje naštetih bo namenjeno krajšanju dobavnih verig, večji pridelavi in prodaji varne hrane, boljši promociji lokalnih ekoloških surovin in vključevanju le-teh v vrhunsko kulinariko. Na ta način bo nadgrajena edinstvena gastronomska ponudba Slovenije, uresničena pa bo tudi najboljša praksa povezovanja kmetijstva s turizmom.

Partnerji načrtujemo tudi izvedbo več kulinaričnih dogodkov, delavnic na ekoloških kmetijah in delavnic kuhanja z vrhunskimi chefi za mlade ter manjših investicij, s katerimi bo poskrbljeno predvsem za tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij. Sodelovanje s tujim partnerjem LAG Južna Istra bo namenjeno promociji izbrane ponudbe ter izmenjavi in ogledu dobrih praks.

Z operacijo bomo povečali prepoznavnost ekoloških kmetij in zanimanje za slovenske kulinarične jedi iz ekoloških surovin in na ta način nadgradili gastronomsko ponudno v Sloveniji, ki omogoča nepozabna doživetja.

KLJUČNI CILJI:

Povečati potrošnjo lokalnih ekoloških surovin, dvigniti njihovo dodano vrednost in razviti vrhunske kulinarične jedi iz ekoloških surovin, ki omogočajo povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju ekološkega kmetovanja, vrhunske kulinarike, turističnih ponudnikov in gastronomskega turizma.

Podpreti obstoječe lokalne ekološke kmetije in vrhunske kuharje, katere je covid situacija tudi najbolj prizadela in z tehnološkimi nadgradnjami povečati dodano vrednost izdelkom ter tako izboljšati ekonomski položaja in potencial zaposlovanja ter podjetništva s ciljem ustvarjanja novih zelenih delovnih mest.

Z aktivacijo ekološkega kmetovanja, skrajšati dobavne verige, povečati atraktivnost ekološkega kmetovanja in ohraniti vitalnost slovenskega podeželja.

Vključiti mlade s pomočjo interaktivnih delavnic na ogledu ekoloških kmetij in pri snovanju novih kulinaričnih krožnikov ter na ta način omogočiti prenos znanja in kompetenc in spodbuditi mlade, da se odločajo za poklic kmeta ali kuharja.

Razviti skupno ponudbo EKO Okusov Slovenije in izbrati novo trendovsko tržno pot, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti slovenskih jedi iz ekoloških surovin, kulinaričnih dogodkov posameznih območij ter promociji Okusov Slovenije.

KLJUČNI REZULTATI:

 • Analiza ekološke pridelave in predelave
 • Izbor ekoloških surovin za razvoj sezonskih ekoloških krožnikov s strani vrhunskih kuharjev
 • Tehnološke nadgradnje in posodobitve ekoloških kmetij za povečanje proizvodnje ekoloških surovin, izvedbe izobraževanja, dogodkov
 • Ureditev eko kotičkov za prodajo ekoloških surovin
 • Umestitev digitalnih točk za potrebe predstavitve ekoloških kmetij, surovin in razvitih kulinaričnih jedi
 • Ogledi in prenosi dobrih praks med sodelujočimi območji LAS, izobraževanja in delavnice
 • Knjiga z recepti jedi iz ekoloških surovin vrhunskih kuharjev EKO Okusi Slovenije
 • Dogodek vrhunske kulinarike – predstavitev novo razvitih kulinaričnih jedi iz eko surovin – EKO Okusi Slovenije z gosti iz Južne Istre in Okusov Posavja, Okusi Vipavske, Okusi Radolce, Gourmet over Mura

SKUPNE AKTIVNOSTI

 • Vzpostavitev registra ekoloških kmetij
 • Izbor eko surovin iz ekoloških kmetij ter razvoj eko prigrizkov ter kulinaričnih krožnikov v sodelovanju z vrhunskimi kuharji
 • Izvedba vrhunskega kulinaričnega dogodka, kjer se bodo predstavile novo razvite kulinarične jedi iz partnerskih območjih LAS – skupen kulinarični dogodek na Gradu Rajhenburg
 • Skupen ogled dobrih praks – strokovna ekskurzija v LAS Južna Istra
 • Izdelava knjige EKO Okusi Slovenije

KLJUČNI REZULTATI NA OBMOČJU LAS VIPAVSKA DOLINA:

 • Analiza ekološke pridelave in predelave
 • Organizacija B2B srečanja med ekološkimi kmetovalci in gostinci
 • Priprava sezonskih ekoloških krožnikov
 • Dogodek za osnovnošolce »Kuham EKO z vrhunskim chefom Tomažem Kavčičem«
 • Festival EKO Okusi Vipavske doline
 • Tehnološka nadgradnja kmetije ekološkega kmetovalca Kristjana Vidmarja
 • Predstavitve ekološke kmetije za osnovnošolce in kmetovalce
 • Usposabljanja na temo partnerskega ekološkega kmetovanja in oblikovanje pilotnega modela partnerskega kmetovanja

7. Operacija LAS: Nasmeh in cvet za boljši svet

Naziv odobrene operacije: Nasmeh in cvet za boljši svet
Partnerji: LAS Vipavska dolina v vlogi vodilnega partnerja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

CIRIUS Vipava, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava,

ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Ajdovščina,

Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije: 01.07.2023 – 28.02.2025
Celotna vrednost operacije (z DDV): 63.104,39 EUR
Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 52.017,55 EUR

Operacija Nasmeh in cvet za boljši svet je partnerska operacija, v kateri poleg vodilnega partnerja LAS: RRA ROD Ajdovščina (v imenu LAS) sodelujejo še trije člani LAS Vipavska dolina. Ozadje za pripravo operacije LAS je razpoložljiv ostanek sredstev v višini 52.017,86 in sklep UO z dne 20. 12. 2022, da se za ta ostanek pripravi operacijo LAS, ki bo v prvi vrsti namenjena specifičnim ranljivim skupinam, poleg tega pa mora naslavljati tudi okoljske vsebine.

CILJI OPERACIJE

– krepitev samozavesti pripadnikov specifičnih ranljivih skupin z namenom omogočanja in spodbujanja izražanja lastnih interesov, omogočanja kvalitetnega preživljanja prostega časa in opolnomočenja za samovrednotenje, da so kljub svojim posebnim potrebam koristni del družbe,

– pridobitev socialnih kompetenc in povečanje socialne vključenosti pripadnikov specifičnih ranljivih skupin,

– okrepiti vseživljenjsko učenje pripadnikov specifičnih ranljivih skupin,

– vzpodbuditi pridobivanje znanj s področja pomena lokalno pridelane hrane, kratkih oskrbnih verig in promovirati kulinarično dediščino Vipavske doline,

– oblikovanje inovativnih turističnih programov in produktov za specifične ranljive skupine in s tem povečanje dostopnosti do storitev sprostitve tudi pripadnikom specifičnih ranljivih skupin ,

– obogatiti programe ponudbe na področju duševnega zdravja,

– osveščati otroke in mladostnike ter splošno javnost o vlogi čebelarstva in medovitih rastlin pri ohranjanju čebel in spodbujanje sajenja in saditve medovitih rastlin.

REZULTATI OPERACIJE LAS:

– izdelan didaktični pripomoček – taktilna multisenzorna kulinarična knjiga v nakladi 200 izvodov,

– izveden promocijski dogodek ob javni predstavitvi multisenzorne knjige s kulinarično delavnico priprave dveh tipičnih jedi Vipavske doline (Vipavska jota, Vipavski štruklji) v sodelovanju s profesionalnima kuharjema,

– 20 delavnic kulturno umetniškega ustvarjanja za osebe s težavami v duševnem zdravju,

– izvedenih 10 delavnic za splošno javnost, otroke in mladostnike povezanih z osveščanjem o pomenu čebel, čebelarjenja in medovitih rastlinah,

– Posaditev devetih lip v neposredni bližini petih osnovnih šol na območju LAS

– Izvedenih 10 delavnic za turistične deležnike vezanih na tematiko dostopnosti in spoznavanja značilnosti in potreb slepih in slabovidnih tudi v luči gostov Vipavske doline

– Izdelana Navodila za izboljšanje dostopnosti za gibalno in senzorno ovirane osebe,

– Izdelana Navodila za turistične deležnike za spremljanje oseb z okvaro vida,

– Izdelan zemljevid območja LAS Vipavska dolina z vrisanimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi prilagojen za slabovidne osebe v nakladi 18.000 izvodov.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja: