1. Pot miru – dediščina prve svetovne vojne – operacija sodelovanja ESRR

Operacija sodelovanja je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjena s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv odobrene operacije: Pot miru – dediščina prve svetovne vojne
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD
Sodelovanje z LASi: LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca
Začetek in zaključek operacije: 20.1.2019 – 30.4.2021, podaljšano do 30.9.2021
Celotna vrednost operacije (z DDV): 7.388,50 €
V operacijo je vključeno pet slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki pokrivajo območje Soške fronte in njeno zaledje. V času prve svetovne vojne so območja, ki jih danes zajemajo LAS Dolina Soče, LAS s CILjem, LAS Gorenjska košarica, LAS V objemu sonca in LAS Vipavska dolina imela pomembno vlogo zaledja Soške fronte. Vzpostavljen produkt Pot miru Od Alp do Jadrana, ki temelji na dediščini prve svetovne vojne, je na celotnem območju pomemben turistični produkt.

CILJ OPERACIJE sodelovanja petih slovenskih LAS je nadgraditi obstoječi produkt in ga razširiti v t.i. zaledje takratne Soške fronte. Na območjih vključenih LAS je še vedno prešibka podjetniška iniciativa v sektorju dediščine in njenem trženju kot tudi stalnem izobraževanju in programski nadgradnji; podporno okolje na področju razvoja dediščinskega turizma je slabše razvito. Širitev in nadgradnja uspešnega produkta Pot miru v t.i. zaledje Soške fronte je razvojni izziv. Z vzpostavitvijo novega partnerstva v skupnem produktu in razvojem novih izobraževalnih vsebin, pridobljenih dodatnih znanjih, krepitvijo sodelovanja med institucijami na območju, bo operacija vplivala na razvoj dediščinskih turističnih produktov na območju LAS Vipavska dolina.

NAMEN OPERACIJE je dvig zavedanja in promocije kulturne dediščine ter s pomočjo skupnega pristopa in sodelovanja dvigniti konkurenčnost poslovnega okolja, še posebej turističnega sektorja. Operacija bo preko Posočja povezala nova območja – Cerkljansko, Idrijsko, Logaško, Vipavsko dolino, del Goriške in Gorenjske v skupni produkt Pot miru. Preko sodelovanja pri pripravi tega predloga operacije so se vzpostavili mehanizmi za nadaljnje vključevanje območij posameznih LAS v Pot miru

Cilji operacije so:

  • povečati prepoznavnost in promocijo dediščine prve svetovne vojne na območjih posameznih LASov
  • krepiti znanje in veščine turističnih vodnikov in ponudnikov, stroke in ostalih deležnikov na področju dediščine 1. svetovne vojne,
  • razširiti produkt Pot miru v t.i. zaledje Soške fronte in povezava novih območij v skupni produkt (preko Posočja na območje občin Idrija, Cerkno, Logatec ter Vipavske doline, dela Goriške in Gorenjske).

AKTIVNOSTI:

Aktivnost Izobraževanje za vodnike in ponudnike:

Strokovno izobraževanje: Soška fronta in njeno zaledje: V okviru te aktivnosti bo na območju LAS Vipavska dolina izvedeno izobraževanje, in sicer na temo Soške fronte.

Strokovna izobraževalna ekskurzija: Ekskurzija, se bo izvedla po zaključenem izobraževanju in vzpostavitvi oz. ureditvi informacijskih točk v urbanih naseljih. Izvedeni bosta dve strokovni izobraževalni ekskurziji in sicer na relaciji:

  1. Tolmin – Kobarid – Bovec – Kranjska Gora – Bled – Bohinj – Tolmin;
  2. Tolmin – Kanal – Dobrovo – Miren – Renče – Ajdovščina – Col – Logatec – Idrija- Šebrelje – Tolmin.

Predstavitev Poti miru in soške fronte: V okviru te aktivnosti se bodo izvedle štiri delavnice v štirih urbanih naseljih, in sicer za predstavnike ranljivih skupin (s poudarkom na mladih – osnovnošolcih) in s ciljem približati in seznaniti z zgodovinskim pomenom soške fronte in njenega zaledja.

Izdelava publikacije: Izdelana bo publikacija na temo zaledja soške fronte na območju Vipavske doline.

Promocija Pot miru – Promocijski-izobraževalni material: V okviru te aktivnosti se bo izdelal promocijski material, ki bo javno dostopen, razdeljen po šolah in sodelujočim udeležencem.

Koordinacija in vodenje: V okviru bo izvedeno koordiniranje in vodenje aktivnosti projekta s strani LAS Vipavska dolina. Koordinacijo in vodenje bodo izvajali strokovni sodelavci zaposleni na Regijski razvojni agenciji ROD.

Evropski strukturni in investicijski skladi:https://www.eu-skladi.si/

2. Tržna znamka Vipavska dolina – operacija sodelovanja ESRR

Operacija sodelovanja Tržna znamka Vipavska dolina je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjena s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv operacije sodelovanja LAS: Tržna znamka Vipavska dolina
Upravičenec/izvajalec operacije: LAS Vipavska dolina / vodilni partner LAS: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Partnerski LAS: LAS V objemu sonca
Začetek in zaključek operacije: 01.08.2021 – 15.11.2022
Celotna vrednost operacije sodelovanja LAS na ravni LAS Vipavska dolina: 27.303,20 €
Skupno predlagano sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na ravni LAS Vipavska dolina: 20.000,00 €
V operaciji sodelovanja lokalnih akcijskih skupin sodelujeta LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca, ki bosta skupaj izvajala vse aktivnosti. Prostor znamke Vipavska dolina zaobjema zaokroženo območje vseh šestih občin, ki si v upravnem smislu delijo Vipavsko dolino: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava. Razlog za pripravo operacije sodelovanja je prepoznava nujnosti povezovanja dveh sosednjih LAS, ki pokrivata vsaka svoj del območja krovne znamke prostora, tržne znamke Vipavska dolina.

CILJ: S povezovanjem, sodelovanjem in vključevanjem vseh relevantnih deležnikov z območja sosednjih dveh lokalnih akcijskih skupin, ki delujeta na prostoru tržne znamke Vipavska dolina, oblikovati trajnostni koncept znamke prostora, vzpostaviti njeno sistemsko upravljanje in na podlagi pravil znamčenja ponudnikov v okviru podznamk »Turistična destinacija Vipavska dolina« in »Izvorno iz Vipavske« začeti z vključevanjem ponudnikov v znamko.

NAMEN: Preko sodelovanja dveh lokalnih akcijskih skupin neposredno prispevati k namenu znamčenja v okviru tržne znamke Vipavska dolina, to je k dvigu prepoznavnosti območja prostora znamke kot zelene turistične destinacije za aktivno preživljanje prostega časa preko celega leta in kot območja kakovostnih pridelkov in izdelkov (prehrambnih in ostalih) ter posledično vplivati na dvig dodane vrednosti produktom in storitvam z območja ter na pozitivni imidž območja kot privlačnega in ugodnega za vlaganje v gospodarsko in turistično infrastrukturo in za bivanje.

AKTIVNOSTI: Postavilo se bo predlog sistema upravljanja z znamko, pripravilo pravila za znamčenje ponudnikov v podznamki »Turistična destinacija Vipavska dolina« in »Izvorno iz Vipavske doline« in izvedlo usposabljanja za ponudnike. Vzpostavljena bo e-platforma za vključevanje ponudnikov v podznamki. Izvedeno bo tudi pilotno znamčenje.

Neposredne cilje skupine so: lokalne skupnosti (6 občin), ostali relevantni deležniki iz vrst javnega, zasebnega in ekonomskega sektorja, posebno ponudniki storitev in produktov, ki bodo pristopili v sistem znamčenja. Posredni ciljni skupini sta obiskovalci območja (turisti) znamke prostora Vipavska dolina in kupci znamčenih produktov.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/ 

 

3. Operacija LAS Vipavska dolina: Medgeneracijski prenos znanja

Lokalna akcijska skupina /LAS LAS Vipavska dolina
Naziv operacije Medgeneracijski prenos znanja
Tip operacije 1. Operacija LAS / neposredna potrditev s strani Upravnega odbora LAS

2. Partnerska operacija treh partnerjev

Upravičenci do nepovratnih sredstev: 1. LAS Vipavska dolina / vodilni partner LAS: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

2. Občina Vipava

3. Občina Ajdovščina

Začetek in zaključek operacije: 01. 07. 2022 – 30. 08. 2023
Celotna vrednost operacije (z DDV): 356.361,32 EUR
Višina sofinanciranja
(nacionalna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj)
224.844,26 EUR

Vsebina operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja je nastajala v tesnem sodelovanju vseh partnerjev: vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina: RRA ROD Ajdovščina, Občine Vipava in Občine Ajdovščina, na podlagi pristopa »od spodaj navzgor« ter na podlagi analize potreb obeh urbanih središč LAS, Ajdovščine in Vipave.

Ključne koristi za območje LAS Vipavska dolina so:

  • Ohranjanje tehničnih, obrtniških in rokodelskih znanj, ki se zaradi menjave generacij in tehnološkega razvoja pogosto izgubljajo in se ne prenašajo na naslednje generacije in zainteresirano javnost,
  • Socialno vključevanje ciljnih skupin različnih generacij, ki zaradi življenjskih situacij nimajo zadostnih kompetenc in motivacije za aktivno vključevanje v družbo in na trg dela,
  • Oživitev mestnega dogajanja z vsebinami, namenjenimi spodbujanju družbene odgovornosti do tehnične, obrtniške in rokodelske dediščine,
  • Dvig kompetenc in kreativnosti, ki so tako v učnih procesih, delovnih okoljih in lokalnem okolju premalo izražene in izkoriščene,
  • Ureditev funkcionalnih javnih prostorov z ustrezno opremo za širši družbeni interes.

NAMEN OPERACIJE LAS
Preko medgeneracijskega:
− prenosa znanj, veščin in izkušenj ohraniti obrtniška, rokodelska in ostala znanja, ki bodo spodbudila nove podjetniške iniciative in navdušila mlade za odločanje za tovrstne poklice,
− mreženja ustvariti prijetno socialno vključujoče okolje za bivanje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

CILJI OPERACIJE LAS
Operacija LAS bo na eni strani naslavljala vsebine medgeneracijskega povezovanja s ciljem omogočanja kvalitetnega bivanja in dviga kompetenc različnih starostnih skupin za njihovo opolnomočenje in sodelovanje v družbi, obenem bo neposredno vplivala na ohranjanje tehnične in obrtniške dediščine območja LAS Vipavska dolina v luči sodobnih potreb in ob visoki stopnji skrbi za okolje ter na odločanja osnovnošolcev za tehnične poklice.

REZULTATI OPERACIJE LAS:
– Vzpostavitev neformalne medgeneracijske mreže nosilcev tradicionalnih tehniških, obrtniških in rokodelskih znanj in veščin,
– Oblikovanje programa za spodbujanje kreativnosti in medgeneracijskega inoviranja za dvig ustvarjalnosti različnih starostnih skupin, vzajemno iskanje rešitev za ohranjanje dediščine tehničnih, obrtniških in rokodelskih znanj ter iskanje priložnosti za prebivalstvo LAS Vipavska dolina,
– Vzpostavitev Medgeneracijskega kreativnega centra Ajdovščina v starem mestnem jedru, ki bo omogočal uporabo specializirane opreme, na katerih bodo ciljne skupine operacije bodisi razvijale nove rešitve in izdelke ali izvajale in predstavljale dela za ohranjanje dediščine lokalnega okolja,

– Vzpostavitev Medgeneracijskega središča Vipava, ki bo služil medgeneracijskemu druženju v najširšem pomenu besede. Prostori bodo namenjeni tudi aktivnostim, ki spodbujajo medgeneracijsko povezovanje in aktivnostim lokalnih društev v lokalnem okolju ter raznim dogodkom,
– Izvedena usposabljanja za opolnomočenje in dvig kompetenc ter aktivnosti mreženja za socialno vključenost in kvalitetno preživljanje prostega časa v Medgeneracijskem središču Vipava,
– Ustvarjeno eno novo delovno mesto v občinski upravi Občine Vipava,
– Izvedena inovativna predstavitev poklicev za osnovnošolske otroke 8. in 9. razredov celotnega območja LAS Vipavska dolina.

Operacijo LAS Medgeneracijski prenos znanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/