+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj

Trajanje projekta:

1.4.2019 - 31.3.2021

Partnerstvo:

LAS med Snežnikom in Nanosom  - vodilni; LAS Vipavska dolina (Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina); LAS s CILjem in LAS loškega pogorja

Vrednost projekta:

Celotna vrednost operacije LAS Vipavska dolina: 127.184,33 €; Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 99.996,12 €

Opis projekta:

Operacija sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost  je bila oblikovana in pilotno izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER je LAS Vipavska dolina prejemnik sredstev za operacijo: »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost«. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne: območje LAS društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon; območje LAS loškega pogorja – čevljarstvo; LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in pekarstvo; LAS s CILjem – rudarstvo in čipkarstvo.

Vsem navedenim obrtem je skupna potreba po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Vsebina projekta je izhajala iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.

Naš namen je:

  • da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;
  • prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;
  • jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;
  • potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;
  • seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;
  • spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;
  • z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;
  • prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

Naziv programa:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 «Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« / LEADER v okviru LAS Vipavska dolina