+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti.

Trajanje projekta:

  1. 10. 2020 do 30. 11. 2022, podaljšano do 30.4.2023

Partnerstvo:

LAS Vipavska dolina (Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina) sodelovanje z LASi: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Krasa in Brkinov

Vrednost projekta:

109.019,35 EUR; Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 92.666,45 EUR

Opis projekta:

Operacija »Kolesarska veriga na podeželju« bo izvedena s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER). Operacija je uspešno kandidirala na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER. Prejeta podpora izhaja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije v programskem obdobju 2014-2020.

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.

Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.

S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način, da bodo imele veliko odmevnost v medijskem prostoru, bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.

S certificiranjem, izobraževanjem rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le teh se bo hkrati zmanjšal tudi negativni vpliv na okolje, povečevala se bo učinkovita raba energije iz obnovljivih virov, znižale se bodo škodljive emisije.

Učinki se bodo multiplicirali tudi s pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko, spletno in mobilno točko.

Naziv programa:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (ukrep LEADER). V okviru podukrepa 19.3 «Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« / LEADER v okviru LAS Vipavska dolina