+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

RGS Goriške regije je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Trajanje projekta:

16. 7. 2015–16. 8. 2025

Partnerstvo:

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Vrednost projekta:

Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije znaša 1.600.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.

 Dolgoročna vloga se ob odobritvi kredita veže kot dolgoročni depozit pri poslovni banki; obrestovan je po 0,1 % letno ter posledično pomeni nižjo obrestno mero za kreditojemalce.

Opis projekta:

RGS Goriške regije je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina se je v mesecu aprilu 2015 prijavila na Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem (UL RS št. 23/2015), ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad, na podlagi katerega je izbral izvajalce Regionalnih garancijskih shem na območju Republike Slovenije.

Cilji sheme so:

pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti članov, povečanje investicijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopamikro, malim in srednje velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnihzahtev za zavarovanje posojil idr.

RGS bo cilje dosegla z dajanjem garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za:

  1. a) začetne investicije v opredmetena inneopredmetena osnovna sredstva, ki sopovezane z: -vzpostavitvijo nove poslovne enote, -razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, -diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali z bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti
  2. b) obratna sredstva

Naziv programa:

Slovenski regionalno razvojni sklad je na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) v letu 2015 pričel z izvajanjem regijskih garancijskih shem (RGS).