+386 (0)5 365 36 00 info@rra-rod.si

Regijska razvojna agencija ROD je aktivno vpeta v Regionalni razvoj Goriške razvojne regije, ki zaobjema celotno Severno Primorsko (trinajst občin). 

Trajanje projekta:

Programsko obdobje 2021–2027

Partnerstvo:

  1. Posoški razvojni center (nosilna razvojna agencija v MRRA)
  2. RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  3. Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
  4. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Opis projekta:

Država s politikami regionalnega razvoja spodbuja trajnostni razvoj vseh regij v Sloveniji udejanja razvojne potenciale in odstranjuje razvojne ovire, pri tem pa ohranja vire in možnosti za razvoj prihodnjih generacij. Konkretneje to pomeni, da si z regionalno politiko prizadevamo za skladen regionalni razvoj celotne Slovenije.

Slovenija je razdeljena na 12 razvojnih regij, ki so povezane v dve kohezijski regiji, Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ter Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija z namenom izvajanja kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem.

Na območju Severne Primorske (Goriške) razvoje regije delujejo štiri razvojne agencije, ki so povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo (MRRA). Vsaka izmed razvojnih agencij je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:

  • področje Regije za ljudi pokriva Posoški razvojni center,
  • področje Zelene, nizkoogljične regije pokriva Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina,
  • področje Pametne regije pokriva RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
  • področje Povezane regije pokriva Razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija.

Razvojne agencije, povezane v MRRA, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja. MRRA na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta ter vodi dialog z državno ravnijo in drugimi ključnimi deležniki v regiji. Sodelovanje tako poteka na vertikalni ter tudi na horizontalni ravni, vedno pa s ciljem opredelitve skupnih prioritet ter razvojnih potencialov, reševanjem obstoječih izzivov in doseganjem zastavljenih ciljev.