Javni razpis P7 2024 Mikrokrediti 2024

Datum objave: 16.02.2024

 

Rok za oddajo:

Javni razpis bo odprt do 8. 4. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:
– 8. 3. 2024 do 14. ure in
– 8. 4. 2024 do 14. ure

Predmet

je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Višina financiranja
– od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
– 100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
Možnost oddaje 1 vloge.

Kreditni pogoji
– Odplačilna doba: od 2 do 5 let
– Moratorij: od 1 do 6 mesecev
(z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita)
– Obrestna mera: 37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %
– Zavarovanje: 8 menic podjetja
– Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje
– Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo)
– Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
– Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
– Bonitetna ocena vsaj SB7
– Podjetje ne sme biti v težavah
– Podjetje ne spada v izključen sektor
– »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita
– Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
(najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
– Način odplačevanja: mesečen, obročen

Upravičeni stroški
– Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
– Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
– Stroški materiala in trgovskega blaga
– Stroški storitev
– Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
– Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.