Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

Datum objave: 26.04.2024

 

Rok za oddajo:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. maja 2024 do vključno 23. septembra 2024 do 14. ure.

Predmet

je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Upravičenci so:
– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, ki so lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov in izvajajo ureditev samo na lastnih gozdnih parcelah;
– agrarne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: agrarna skupnost), ki izvajajo ureditev samo na gozdnih zemljiščih v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti;
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki zasebnih gozdov;
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki zasebnih gozdov in imajo pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo, in
– lokalne skupnosti.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakupa pripadajoče opreme;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakupa pripadajoče opreme;
– stroški protierozijskega vzdrževanja gozdnih vlak;
– splošni stroški v okviru naložbe, ki ne presegajo 10 % upravičenih stroškov naložbe.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2023.

Podpora v okviru intervencije naložbe v ureditev gozdne infrastrukture se dodeli kot vrednost na enoto v obliki nepovratne finančne pomoči. Stopnja podpore za ureditev gozdnih cest znaša 75 % upravičenih stroškov, za ureditev gozdnih vlak ter za protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak pa 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši znesek podpore je 500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2023–2027 iz te intervencije pridobi največ 500.000 evrov podpore