Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – A-PF

Datum objave: 29.07.2022

Rok za oddajo: 31.12.2022​

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Predmet

Predmet javnega razpisa: je dodeljevanje posojil za projekte MSP in velikih podjetij na področju snovne in energetske učinkovitosti, ki zasleduje cilj – spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– Učinkovita raba energije za naložbe na področju:
– naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
– izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
– vgradnje energijsko učinkovitih elektromotor­jev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
– uvedbe sistema upravljanja z energijo,
– energetske učinkovitosti v tehnološkem pro­cesu.

– Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spre­membam za naložbe na področju:

– toplotne izolacije, in sicer:
– fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
– tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro­storom/kletjo v stavbi,
– ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
– zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

– vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:
– toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
– kurilne naprave na lesno biomaso za cen­tralno ogrevanje stavbe,
– toplotne postaje ali vgradnja toplotne po­staje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
– solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
– prezračevanja z vračanjem toplote odpa­dnega zraka v stavbi,
– sistema ogrevanja v stavbi,

– zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.